Polisens utrustning

Skriftlig fråga 2015/16:535 av Andreas Carlson (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-18
Överlämnad
2015-12-20
Sista svarsdatum
2016-01-04
Svarsdatum
2016-01-08
Besvarad
2016-01-08
Anmäld
2016-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

För en tid sedan kunde vi läsa (SvD den 27 november 2015) att poliser i yttre tjänst larmade om att deras utrustning inte räcker till vid en terroristattack. En polisman uttryckte det som att skickas ut på lejonjakt med ett ärtrör och en overall gjord av zebrakött.

Polisen har ansvar för att hålla oss trygga och säkra där vi bor och vistas. Detta sker genom brottsförebyggande arbete men också genom insatser när brott har begåtts. Sedan Säkerhetspolisens chef Anders Thornberg beslutade att höja hotnivån för terrorism i Sverige från nivå 3 på en femgradig skala, förhöjt hot, till nivå 4, som innebär högt hot, har polisen ett ökat ansvar för att bevaka byggnader och områden där terrorister skulle kunna slå till.

I detta läge är det naturligtvis viktigt att poliser känner att de är väl förberedda och att de har den utrustning som krävs. Om polisen inte är trygg på sin postering är vi knappast trygga som medborgare heller. Därför är det allvarligt att läsa om att poliser upplever att de saknar både skyddsutrustning och vapen för att kunna skydda sig mot en eventuell masskjutning eller terrorattack. Beväpnade enbart med tjänstepistol och med informationen att det kanske inte finns tillräckligt med förstärkta skyddsvästar samt ballistiska hjälmar ska polisen skydda medborgare från den värsta sortens attack ett samhälle kan råka ut för. Det är inte rimligt. Poliser som är satta att skydda oss måste ha tillgång till rätt utrustning och utbildning för att kunna göra det jobb de är satta att göra.

Med anledning av det ovan skrivna vill jag fråga statsrådet:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att polisens utrustning och utbildning ska förbättras?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:535 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju/2015/ 09991/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:535 av Andreas Carlson (KD) polisens utrustning

Andreas Carlson (KD) har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att polisens utrustning och utbildning ska förbättras.

Som Andreas Carlson framhåller är det viktigt att polisen vid ett terroristattentat är väl förberedd och har adekvat utrustning. Det är polisen som avgör vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra ett möjligt förestående terroristattentat samt vilken utrustning polisanställda ska ha för att kunna ingripa effektivt och med minsta möjliga risk för skador hos både polisen och allmänheten.

Regeringen beslutade i augusti 2015 om en ny nationell strategi mot terrorism. Regeringen har i detta sammanhang uttalat att det krävs ökad kunskap för att kunna utveckla förmågan att ingripa mot och avbryta pågående terroristattentat. Konsekvent utvärdering och erfarenhetsåterföring från övningar och inträffade händelser är centrala för att genomföra nödvändig anpassning i relation till förändringar i hotbilden.

Frågor som rör polisers arbetsmiljö omhändertas inom ramen för det statliga delegerade arbetsgivaransvaret. Det är alltså i första hand Polismyndigheten som har till uppgift att säkerställa att de polisanställda har den utbildning och utrustning som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag effektivt och säkert.

Stockholm den 8 januari 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.