Polisens förutsättningar

Skriftlig fråga 2015/16:1061 av Eva Wallin (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-05
Överlämnad
2016-04-05
Anmäld
2016-04-06
Svarsdatum
2016-04-13
Sista svarsdatum
2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I början av mars var ett tv-team från australiska Channel 9 på besök i Rinkeby. Det var en del av en reportageresa för programmet 60 Minutes. De blev då angripna av en grupp ungdomar som protesterade mot att de filmade inom området. Tv-teamets film visar att de fick värja sig mot knytnävsslag och sparkar och att de fick ducka för föremål som kastades mot dem. Teamet hade före denna händelse kontakt med polisen, bland annat efter en inledande incident. Innan tv-teamet gick in på torget, där den aggressiva tilldragelsen utspelade sig, sa polisen till dem att det var bättre att polisen inte var med för att inte provocera, vilket man ansåg sig göra enbart genom sin blotta närvaro. Polisen har lagt ned ärendet.

Denna typ av händelser skapar otrygghet och bristande tilltro till ordningsmakten och rättssystemet i samhället. Många människor undrar hur detta kan tillåtas passera. Hur många andra förseelser sker utan rättskipning? Om inte polisen med sitt våldsmonopol klarar av att hantera detta riskerar vi en utveckling där andra och oönskade aktörer tar lagen i egna händer.

Det har vid ett flertal tillfällen rapporterats om att ovanligt många poliser nu lämnar sitt arbete. Under 2015 utbildades enligt DN den 22 mars 646 nya poliser, medan 832 slutade. Det är inte värdigt en rättsstat och en mogen demokrati som Sverige att ha denna utveckling inom poliskåren, i synnerhet inte nu när polisens arbetsbelastning har ökat. De människor som väljer att utbilda sig till poliser har både rättspatos och samhällsengagemang och vill göra skillnad i samhället. De ska inte behöva känna en uppgivenhet inför utmaningen att utföra sitt arbete, inte heller ett bristande stöd inom ledning och organisation. Poliser i yttre tjänst ska ha stöd av sina chefer och ett tydligt mandat att skydda befolkningen och upprätthålla samhällets ordning. Det är en grundläggande och betydelsefull funktion för en stabil rättsstat.

Det är en fråga om jämlikhet och likhet inför lagen att alla svenska medborgare, oavsett i vilken stadsdel de bor, har rätt till polisens beskydd och upprätthållande av ordning. Detta är en grundläggande del i vårt lands utveckling, att vi har byggt en anständig och över landet likvärdig civilisation, och det är så vårt samhälle ska upprätthållas.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att ge polisen rätt förutsättningar för att på ett jämlikt sätt upprätthålla lag och ordning i hela landet och samtidigt undvika att fler poliser i förtid väljer att lämna sitt viktiga arbete?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1061 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/02841/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1061 av Eva Wallin (KD) Polisens förutsättningar

Eva Wallin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ge polisen rätt förutsättningar för att på ett jämlikt sätt upprätthålla lag och ordning i hela landet och samtidigt undvika att fler poliser i förtid väljer att lämna sitt viktiga arbete.

Boendemiljön i såväl Rinkeby och Södra Järva som övriga Sverige ska vara trygg. Rinkeby är ett av de områden som Polismyndigheten har kategoriserat som ett s.k. särskilt prioriterat område. I dessa områden krävs det insatser från hela samhället för att komma till rätta med de problem som har vuxit fram under många år. Lokalsamhället i Rinkeby har efterfrågat en ny och större polisstation, vilket Polismyndigheten nu har beslutat om. Polisstationen kommer att ge goda möjligheter till en än mer närvarande polis i området.

När det gäller poliser som slutar i förtid så kan jag förstå att oro och frustration kan uppstå i samband med den ombildning av svensk polis som nu pågår. Ombildningen innebär stora interna omflyttningar av såväl personal som verksamheter, samtidigt som det ordinarie polisarbetet ska löpa på som vanligt. Om polisanställda väljer att sluta på myndigheten på grund av frustration är det givetvis beklagligt.

Personalomsättningen bland poliser är dock fortfarande låg i jämförelse med genomsnittet för svensk statsförvaltning. Samtidigt är det av stor vikt att Polismyndigheten är en arbetsplats dit människor söker sig och vill stanna. Det är därför angeläget att Polismyndigheten noga följer och agerar på utvecklingen av personalomsättning inom myndigheten.

Regeringen ska ge polisen så goda förutsättningar som möjligt att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Polismyndigheten har kommit in med sitt budgetunderlag till regeringen, med bedömningen att antalet polisanställda behöver öka med 3 300 fram till och med 2020. Regeringen avser att noga följa utvecklingen för Polismyndighetens förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag.

I sitt regleringsbrev har Polismyndigheten ett särskilt uppdrag att kontinuerligt hålla regeringen informerad om hur ombildningsarbetet fortlöper. Statskontoret har också ett pågående regeringsuppdrag att följa upp ombildningen. Jag fortsätter att på olika sätt följa Polismyndighetens arbete med både personalfrågor och arbetet i utsatta områden.

Stockholm den 13 april 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.