Plankorsningar på Södra stambanan

Skriftlig fråga 2015/16:1193 av Monica Haider (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-05-10
Överlämnad
2016-05-11
Anmäld
2016-05-12
Sista svarsdatum
2016-05-18
Svarsdatum
2016-05-24
Besvarad
2016-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

På Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm finns det fortfarande ett antal plankorsningar kvar. Det vi kan se är att bommar inte alltid fungerar och att olycksrisken ökar. Enligt Trafikverkets statistik sker det 30 olyckor per år i plankorsningar i Sverige. Hur många av dem som sker på Södra stambanan framgår inte.

Varje dag går bommarna ned ca 200 gånger, och den sammanlagda tiden de är nere är fem till sex timmar varje dygn. Det är inte rimligt med långa och återkommande väntetider när man korsar järnvägen. Bara i Kronobergs län har vi sex plankorsningar kvar, enligt Trafikverket.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är:

 

Vad tänker statsrådet göra för bygga bort de icke planskilda korsningarna på Södra stambanan?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1193 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/03429/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1193 av Monica Haider (S) Plankorsningar på Södra stambanan

Monica Haider har frågat mig vad jag tänker göra för att bygga bort de icke planskilda korsningarna på Södra stambanan.

I den nationella trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 har regeringen beslutat om vilka större namngivna investeringar Trafikverket ska planera och genomföra under perioden samt ekonomiska ramar för mindre åtgärder. Trafikverket planerar och prioriterar de mindre åtgärderna utifrån de utgångspunkter riksdag och regering beslutat om, exempelvis transportpolitisk måluppfyllelse. Trafiksäkerhetshöjande plankorsningsåtgärder är i de allra flesta fall mindre åtgärder, och regeringen tar således inte beslut om de specifika åtgärderna.

Regeringen avser ta fram en ny nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och ramar för nya länsplaner för perioden 2018–2029. Trafikverket inkom i november med ett underlag kring inriktning av planeringen. Underlaget var ute på remiss till och med den 29 februari 2016. Regeringen avser att i nästa skede lägga fram en proposition som underlag för riksdagens beslut om inriktning och ekonomiska ramar för planperioden. När riksdagen har slagit fast en inriktning följer åtgärdsplanering i syfte att ta fram en trafikslagsövergripande nationell plan samt länsplaner för transportinfrastrukturen. Fastställelse av planerna beräknas till våren 2018 och då tar regeringen ställning till den nationella planens utformning och nivån på ekonomiska ramar för de olika beståndsdelarna.

Stockholm den 24 maj 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.