Till innehåll på sidan

Personer på asylboenden med behov av särskilt stöd

Skriftlig fråga 2015/16:1161 av Désirée Pethrus (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-04-27
Överlämnad
2016-04-28
Anmäld
2016-04-29
Sista svarsdatum
2016-05-04
Svarsdatum
2016-05-18
Besvarad
2016-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I dag tillhandahåller Migrationsverket asylboenden anpassade till personer som befinner sig i en särskilt utsatt situation. Myndigheten exemplifierar på sin hemsida med hbtq-personer, ensamkommande barn, äldre, gravida eller ensamstående med minderåriga barn. Det kan också handla om att man är allvarligt sjuk eller har en funktionsnedsättning eller psykiska besvär. Andra skäl som föreligger för ett särskilt anpassat boende kan vara upplevda händelser i form av människohandel, tortyr, våldtäkt eller andra former av psykologiskt, fysiskt eller sexuellt våld, eller kvinnlig könsstympning. För dessa personer, om de befinner sig i en särskilt utsatt situation, lovar myndigheten på sin hemsida att försöka hitta en lösning som ska vara trygg och bra för personen i fråga. Detta är lovvärt.

Nu har vi emellertid en situation där religiös förföljelse blivit en mycket påtaglig realitet. I synnerhet kristna som konverterat från islam befinner sig i ett mycket utsatt läge på asylboenden i Sverige. På frågan om myndigheten delar bilden att kristna skulle vara särskilt utsatta kan man dock inte instämma och listar följaktligen inte denna grupp bland personer som kan ha behov av anpassat boende.

I verkligheten saknas inte rapporter och vittnesbörd från kristna som upplever en mycket hotfull vardag på våra asylboenden. Jag arrangerade nyligen ett seminarium i riksdagen där personer som verkar som frivilliga på flyktingboenden berättade om vardagen i sitt engagemang. En flyktingpastor berättade på seminariet hur han dagen före seminariet kontaktats av en kvinna som inte vågade gå ut ur sitt rum av rädsla för islamistiska extremister på boendet.

Min farhåga är att människor som förföljs och trakasseras utifrån sin tro på svenska asylboenden riskerar att utsättas för fara när myndigheten exkluderar dem från den kategori man särskilt kan arrangera skyddat boende för.

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsministern:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att främja möjligheterna för utsatta troende att få ett anpassat boende i samband med sin asylansökningstid?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1161 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/03417/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1161 av Désirée Pethrus (KD) Personer på asylboenden med särskilt behov

Désirée Pethrus har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att främja möjligheterna för utsatta troende att få ett anpassat boende i samband med sin asylansökningstid.

Alla asylsökande som erbjuds plats på asylboende informeras om vilka boenderegler som gäller. Av informationen framgår att alla ska kunna känna sig trygga i sin boendemiljö och att det därför är viktigt att alla i boendet respekterar varandra, oavsett religion, kultur eller sexuell läggning. Det är en självklarhet att de som flyr för att få en fristad i vårt land också följer Sveriges lagar när de kommer hit.

Migrationsverket arbetar aktivt för att öka tryggheten på boendena. När Migrationsverket får kännedom om händelser som skapar oro på ett boende ökas personalnärvaron vid boendet och även väktare eller ordningsvakter kan sättas in. Migrationsverkets personal ges utbildning i bemötande och att förebygga hot och våld. För att möta det ökade behovet av trygghet i boendena utvecklar Migrationsverket metoder och arbetssätt som till exempel dialogteam där personal utbildas för att hantera oro som uppstår i boendena.

När det förekommer våld eller andra brottsliga handlingar på eller kring asylboenden ska detta polisanmälas av personalen eller personen som utsatts. Migrationsverket samarbetar med Polismyndigheten lokalt vid bedömningar av om personer behöver flyttas för att incidenter ska undvikas. Huvudprincipen är att den som orsakat en incident på ett boende ska flytta.

Migrationsverket erbjuder utsatta personer, däribland utsatta kristna, möjligheten att flytta till andra asylboenden. Detta sker utifrån en riskbedömning som görs i varje enskilt fall och ofta i samråd med Polismyndigheten. Vid en flytt tar Migrationsverket hänsyn till omständigheter på orten och till möjligheten att knyta nätverk där.

Migrationsverket arbetar nu för att kunna erbjuda trygghetsboenden för de som känner sig otrygga i sitt asylboende. Dessa boenden kommer att vara tillgängliga för dem som har ett särskilt behov av ett tryggare boende, oberoende av nationalitet, sexuell läggning eller religiös tillhörighet.

Under det senaste halvåret har regeringen fattat en rad svåra men nödvändiga beslut om tillfälliga åtgärder i syfte att minska antalet asylsökande som söker sig till Sverige. Antalet asylsökande är nu på en betydligt lägre nivå än hösten 2015. Detta gör att Migrationsverket inom kort avser besluta om att inte teckna fler nya förtätnings- och tilläggsavtal och myndigheten ser nu över möjligheten att successivt flytta människor till boenden där det inte är lika trångbott.

Regeringen är väl medveten om situationen på landets asylboenden och följer utvecklingen noga genom en nära dialog med berörda myndigheter och kommuner.

Stockholm den 18 maj 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.