Pengar till tjej- och kvinnojourer

Skriftlig fråga 2015/16:747 av Jenny Petersson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-04
Överlämnad
2016-02-04
Anmäld
2016-02-09
Svarsdatum
2016-02-17
Sista svarsdatum
2016-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Kommunerna har det yttersta ansvaret för att det ska finnas skyddade boenden för personer som behöver det. Runt om i Sverige finns det tjej- och kvinnojourer som gör en insats och ett livsviktigt arbete. Före årsskiftet var det dags för alla dem att ansöka om öronmärkta statsbidrag hos Socialstyrelsen, pengar som är viktiga för jourernas överlevnad. En blankett som kan beskrivas som svårstyrd, krånglig och fyrkantig.

Den så kallade feministiska regeringen har gått ut med att landets tjej- och kvinnojourer tilldelas 425 miljoner kronor 2016–2019. Det är 25 miljoner kronor mer än tidigare, och detta tillskott skulle kunna användas till fler sängplatser på jourboende för våldsutsatta. Men det går inte att söka bidrag för att erbjuda människor en sängplats och därmed skydd. De 25 miljonerna är öronmärkta – för andra skyddsåtgärder. Samtidigt råder det brist på jourplatser, och misshandlade kvinnor nekas att få plats på skyddade boenden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att tjej- och kvinnojourerna på ett enklare och tydligare sätt kan få ta del av pengarna, så att resultatet blir fler sängplatser för våldsutsatta?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:747 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/000872/JÄM

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:747 av Jenny Petersson (M) Pengar till tjej- och kvinnojourer

Jenny Petersson har frågat vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att tjej- och kvinnojourerna på ett enklare och tydligare sätt kan få ta del av pengar som har avsatts till jourernas arbete, så att resultatet blir fler sängplatser för våldsutsatta.

Låt mig vara tydlig med att det är kommunerna, genom tvingande regler i socialtjänstlagen, som ansvarar för att kvinnor som har utsatts eller riskerar att utsättas för våld, samt deras barn, får det stöd och skydd som de behöver. Det varken är eller ska vara ideella organisationers ansvar.

Syftet med statsbidraget, som tillkom 2015, är att stödja kvinno- och tjejjourerna i deras viktiga arbete när det gäller bl.a. rådgivning, samtalsstöd, stöd i kontakter med myndigheter och annat praktiskt stöd, information, kompetensutveckling, säkerhetsåtgärder i skyddat boende samt stöd för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Bidraget avser dock inte skyddat boende, eftersom regeringen bedömer att ett sådant bidrag skulle riskera att urholka socialtjänstens ansvar för sådan verksamhet. I den mån jourerna tillhandahåller sängplatser är grundprincipen att socialtjänsten ska betala för dem.

Statsbidraget fördelas av Socialstyrelsen med stöd av en förordning som trädde i kraft den 15 augusti 2015. Fördelningen av bidragen för 2016 och 2017 kommer enligt Socialstyrelsen beslutas i slutet av februari. Jag kommer därefter bjuda in ROKS, Unizon och Socialstyrelsen för att ta del av deras respektive erfarenheter av förordningen samt förslag på hur hanteringen av statsbidraget kan förenklas och förbättras så att den ger bästa tänkbara möjligheter till en utveckling av jourernas verksamhet.

Stockholm den 16 februari 2016

Åsa Regnér

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.