Pengar till bredbandsutbyggnad

Skriftlig fråga 2015/16:631 av Saila Quicklund (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-15
Överlämnad
2016-01-18
Anmäld
2016-01-19
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Redan nu rapporteras det i medierna om att de aviserade pengarna som ska bidra till att säkra en bredbandsutbyggnad till 90 procent av alla svenskar år 2020 håller på att ta slut.

Som ett exempel har Länsstyrelsen i Värmlands län redan fått in ansökningar för 270 miljoner kronor. Dessutom återstår två ansökningstillfällen för de totalt 370 miljoner kronor som regionen och länsstyrelsen ska fördela ut i länet. Andra län uppger liknande erfarenheter och självklart oroar det människor i vårt avlånga land. En väl fungerande infrastruktur är oerhört viktig ur många aspekter, inte minst ur demokrati-, jobb- och tillväxthänseende.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

Hur avser statsrådet att arbeta för att säkra bredbandsutbyggnaden för att nå det tidigare antagna målet om 90 procents bredbandsutbyggnad år 2020?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:631 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

N2016/00380/ITP

Näringsdepartementet

Bostads-, stadsutvecklings- och it-ministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:631 av Saila Quicklund (M) Pengar till bredbandsutbyggnad

Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser arbeta för att säkra bredbandsutbygganden för att nå det tidigare antagna målet om
90 procents bredbandsutbyggnad år 2020.

Det är mycket viktigt med bra bredbandsuppkoppling i hela landet. Att ha en bra internetanslutning är i dag viktigt för att människor ska kunna vara en del av samhället. Marknadsaktörernas investeringar i fasta och mobila nät uppgår till cirka 9 miljarder kronor årligen, men det finns områden där marknadsmässiga investeringar inte räcker till.

Regeringen satsar därför 3,25 miljarder kronor på stöd till bredbandsutbyggnad i landsbygdsprogrammet, för att möjliggöra bra uppkoppling även i dessa områden. Det beloppet är en fördubbling av vad som avsattes under förra programperioden. Regeringen har även möjliggjort bredbandsinfrastruktursatsningar på ytterligare 1,2 miljarder kronor för utbyggnad av ortssammanbindande nät inom ramen för regionalfondsprogrammen i de norra delarna av landet.

Det är ett stort ansökningstryck på stöd till bredbandsutbyggnad inom ramen för landsbygdsprogrammet. De sökta medlen överstiger i vissa län de medel som är tillgängliga inom programmet, men enligt information från Statens jordbruksverk, som är förvaltande myndighet, är det för tidigt att säga med säkerhet hur mycket medel som faktiskt kommer att gå åt innan ansökningarna är handlagda och beslutade.

Stöden inom ramen för fonderna utgör en del av de insatser som regeringen genomför för att nå målet i bredbandsstrategin. För att underlätta för utbyggnaden har regeringen tillsatt regionala bredbandskoordinatorer. De ska vara en kontaktpunkt för både offentliga och privata aktörer i länet och bland annat stödja och främja kommunerna i deras arbete med bredbandsfrågor. Regeringen har även givit Bredbandsforum ett förlängt uppdrag för att fortsätta arbetet med att främja utbyggnaden av fast och mobilt bredband i alla delar av landet.

Regeringen har också överlämnat propositionen Billigare utbyggnad av bredbandsnät till riksdagen. Lagförslaget innebär flera åtgärder för att minska kostnaderna för bredbandsutbyggnad genom att skapa möjligheter för samordning.

Stockholm den 25 januari 2016

Mehmet Kaplan

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.