Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Skriftlig fråga 2015/16:1028 av Emma Wallrup (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-23
Överlämnad
2016-03-24
Svarsdatum
2016-03-30
Sista svarsdatum
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Bestämmelser om parkeringstillstånd för rörelsehindrade regleras i trafikförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73). Under vissa förutsättningar kan ett parkeringstillstånd utfärdas även om en sökande inte själv framför fordonet. Denna bedömning ska dock grundas på sökandes förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten.

Ovanstående bestämmelse kan leda till gränsdragningsproblem. Att en person med rörelsehinder ska tvingas invänta sitt sällskap som parkerar bilen längre bort, i stället för att ett parkeringstillstånd beviljas, skulle också kunna uppfattas som stötande och kränkande.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att undersöka om bestämmelserna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade fungerar ändamålsenligt i de delar som rör sökanden som inte själv framför fordonet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1028 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/02352/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1028 av Emma Wallrup (V) Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Emma Wallrup har frågat mig vilka åtgärder som jag ämnar vidta för att undersöka om bestämmelserna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade fungerar ändamålsenligt i de delar som rör sökanden som inte själv framför fordonet.

Det är kommunerna som handlägger ansökan och utfärdande av parkeringstillstånd. Kommunen ska alltid göra en prövning enligt trafikförordningen (1998:1276) och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:73) om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det är dessa bestämmelser som reglerar vem som är berättigad till ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Transportstyrelsen har nyligen sett över sina föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Arbetet har bland annat resulterat i ett nytt föreslaget allmänt råd till 13 kap.8 § i trafikförordningen vilket har remitterats. Remisstiden avslutades den 20 januari 2016 varpå Transportstyrelsen nu kommer att utforma den slutliga föreskriften och allmänna råd.

Den reviderade föreskriften och allmanna rådet kommer att utgöra en vägledning för kommunernas bedömning i vilka fall ett parkeringstillstånd ska utfärdas även i de fall den sökande inte själv framför fordonet.

Stockholm den 30 mars 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.