Parallella tillståndsprocesser för mer el

Skriftlig fråga 2022/23:687 av Aida Birinxhiku (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-15
Överlämnad
2023-05-16
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I Sverige producerar vi i nuläget mer el än vad vi förbrukar, men behovet av el kommer att öka kraftigt de kommande åren. Därför behöver vi öka elproduktionen redan under den här mandatperioden och det här årtiondet. Det är en förutsättning för att få ned elpriserna, klara klimatomställningen och skapa nya svenska jobb.

Mot denna bakgrund behöver regeringen snabba på och förenkla tillståndsprocesserna för mer el och nya investeringar. Det ligger just nu ett trettiotal förslag från olika utredningar på regeringens bord. Förslagen efterfrågas av näringslivet och industrin, men regeringen och Sverigedemokraterna har ännu inte gått vidare med förslagen.

Den 6 mars 2023 presenterade vi socialdemokrater nio förslag som skulle kunna korta tillståndsprocesserna. Ett av förslagen handlar om att införa parallella tillståndsprocesser. Bristen på samordning mellan olika delar av processen är i allra högsta grad ett problem som påverkar tidsåtgången vid tillståndsprövningar. Som exempel kan nämnas att det i dag inte finns någon möjlighet att formellt samordna handläggningen av kopplade ärenden i prövningar om havsbaserad vindkraft. Dessutom kräver olika delar av verksamheten inte sällan flera tillstånd från olika myndigheter. Vissa frågor riskerar vidare att vara föremål för dubbel prövning, varför förseningar i vissa avseenden kan orsaka betydande fördröjningar i projekten. Det krävs således en mer integrerad prövningsprocess som främjar parallella prövningar. 

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är därför följande:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att möjliggöra parallella tillståndsprocesser?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:687 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)


Svar på fråga 2022/23:687 av Aida Birinxhiku (S)
Parallella tillståndsprocesser för mer el

Aida Birinxhiku har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att möjliggöra parallella tillståndsprocesser.

Jag instämmer i Aida Birinxhikus synpunkter att det är viktigt att förkorta och förenkla tillståndsprocesserna för mer el. Regeringen arbetar därför målmedvetet och aktivt med åtgärder på ett nationellt plan för att förenkla och snabba på tillståndsprocesserna och öka takten i energiomställningen. Exempelvis har Miljöprövningsutredningens betänkande Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33) remitterats och ärendet bereds i Regeringskansliet. I betänkandet finns ett flertal åtgärder som syftar till att effektivisera miljötillståndsprövningen och skapa mer förutsägbara och effektiva processer.

Vidare har Energimarknadsinspektionen, den 23 april 2023, avrapporterat uppdraget Kortare ledtider för elnätsutbyggnad (Ei R2023:09). Uppdraget syftade till att Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna skulle koordinera sina processer och utveckla arbetssätt och metoder, bland annat genom mer parallella processer, för de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Flera av de arbetssätt som beskrivs i rapporten handlar om samarbete och gemensam dialog samt om förändrade arbetssätt hos berörda aktörer. Många av åtgärderna kan genomföras inom befintlig lagstiftning.

Stockholm den 24 maj 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.