Översyn av strandskyddet

Skriftlig fråga 2015/16:1050 av Ewa Thalén Finné (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-31
Överlämnad
2016-04-01
Anmäld
2016-04-05
Svarsdatum
2016-04-13
Sista svarsdatum
2016-04-13
Besvarad
2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Många människor vill kunna bo nära vatten, och här kan inte minst vår landsbygd erbjuda unika möjligheter med en god livskvalitet. För att öka attraktionskraften ytterligare för bosättning utanför storstäderna behöver det därför bli enklare att kunna bygga i sjönära lägen.

Självklart ska vi ha ett regelverk som värnar naturvärden och säkrar allmänhetens tillgång till våra stränder, men om vi menar allvar med att hela Sverige ska leva och att riva hinder för bostadsbyggande måste vi också våga införa lättnader och göra strandskyddsreglerna mer flexibla.

Under Alliansens tid i regeringsställning tillsattes Strandskyddsdelegationen med syfte att se över tillämpningen av strandskyddsreglerna och förutsättningarna för en nationellt harmoniserad tillämpning. En enig delegation bestående av representanter för myndigheter, kommuner, regioner och organisationer konstaterar där att dagens regelverk har brister och föreslår att lagstiftningen ses över. När frågan behandlades i riksdagen under förra våren riktade även en riksdagsmajoritet ett tillkännagivande till regeringen om behovet av en översyn av strandskyddet, men fortfarande har ingenting hänt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson Kaplan:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av riksdagens tillkännagivande om krav på översyn av strandskyddet och i så fall när?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1050 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/00937/Nm

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöministern samt vice statsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1050 av Ewa Thalén Finné (M) Översyn av strandskyddet

Ewa Thalén Finné har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av riksdagens tillkännagivande om krav på översyn av strandskyddet och i så fall när.

Så som jag redogjorde för i svaret på interpellation 2015/16:425 den
15 mars är det svenska strandskyddet tillsammans med allemansrätten unikt i ett internationellt perspektiv. Strandskyddsreglerna syftar till att skapa förutsättningar för allmänhetens tillgång till naturupplevelser och för bevarandet av biologisk mångfald i strandnära områden. Strandzonen är också särskilt viktig för biologisk mångfald. Samtidigt finns vissa möj-ligheter i reglerna för att främja landsbygdsutveckling och lokalt besluts-fattande.

Strandskyddsdelegationens insatser med att i enlighet med sitt uppdrag utföra och samordna en informations- och kunskapsinsats om tillämp-ningen av strandskyddsreglerna har fyllt en viktig funktion och delega-tionens betänkande kommer nu att hanteras vidare av Regeringskansliet.

Flera förändringar i strandskyddslagstiftningen har gjorts under senare år. Framför allt har ändringarna från 2009 och 2010 förändrat förutsätt-ningarna genom att beslutsrätten i högre utsträckning har flyttats till kommunerna och att dispensmöjligheten för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) har tillkommit. Vidare trädde en regel om nya möjligheter för upphävande av strandskyddet vid små sjöar och vatten-drag i kraft så sent som år 2014.


Jag och regeringen följer noga frågan om strandskyddsreglernas tillämp-ning och betydelse för både samhällsutvecklingen och bevarandet av de värden reglerna syftar till att skydda.

Stockholm den 13 april 2016

Åsa Romson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.