Översyn av konfliktreglerna

Skriftlig fråga 2015/16:1199 av Mats Persson (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-05-11
Överlämnad
2016-05-12
Anmäld
2016-05-13
Svarsdatum
2016-05-18
Sista svarsdatum
2016-05-18
Besvarad
2016-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Vårens avtalsrörelse har präglats av ett högt tonläge och på flera avtalsområden har det lagts varsel. Moderna konfliktregler som skapar en balans mellan parterna är viktigt för att den svenska arbetsmarknadsmodellen också framöver ska ha legitimitet.

Till skillnad från våra grannländer saknas det i Sverige en så kallad proportionalitetsprincip - att det ska finnas en rimlig proportion i storlek mellan mål och tillgripna medel i en konflikt. Detta är ingen ny fråga. Redan i utredningen Medling och lönebildning (SOU 1998:141) föreslog utredaren Svante Öberg att ett krav på proportionalitet skulle införas.

Frågan har fått förnyad aktualitet i samband med att flera fackförbund under våren varslade om konfliktåtgärder inom it- och telekomsektorn. Post- och telestyrelsen (PTS) begärde dispens för att på så sätt undvika och begränsa de negativa konsekvenserna av stridsåtgärderna på vitala samhällsintressen. PTS begäran om dispens medgavs emellertid inte av den partsgemensamma nämnd där arbetsgivarna och fackförbunden är representerade.

Strejken blåstes till slut av, men inte på grund av att PTS begäran, utan av avtalstekniska skäl. Trots att PTS ansåg att stridsåtgärderna var så omfattande att man begärde dispens medgav inte dagens konfliktregler en ordning där allmänintresset kunde värnas. Det finns därmed stor risk för att vi framöver har en situation där stridsåtgärder vidtas, som har stora negativa konsekvenserna på vitala samhällsintressen.

Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Finner arbetsmarknadsministern att det finns skäl att se över konfliktreglerna och öppna upp för en proportionalitetsprincip?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1199 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/01060/ARM

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Ev synpunkter lämnas till Hedvig Forsselius

senast måndag 16/5 kl 17.00

Förkortad delningstid medgiven av SB SAM

Till riksdagen

Svar på fråga av Mats Persson (L) 2015/16:1199 Översyn av konfliktreglerna

Mats Persson har, mot bakgrund av Post- och Telestyrelsens begäran om dispens från strejk i it- och telekomsektorn, frågat mig om det finns skäl att se över konfliktreglerna och öppna upp för en proportionalitetsprincip.

Den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens parter reglerar villkoren på arbetsmarknaden genom överenskommelser om löne- och anställningsvillkor.

Rätten att vidta stridsåtgärder är grundlagsfäst i regeringsformen och de närmare förutsättningarna och villkoren regleras huvudsakligen i medbestämmandelagens bestämmelser om fredsplikt och vad som utgör olovliga stridsåtgärder.

I Sverige har vi en tradition av att arbetsmarknadens parter bär ansvaret för arbetsfreden och eventuella tvister som uppstår. I detta sammanhang finns det också sedan länge en grundläggande struktur där parterna på den svenska arbetsmarknaden i huvudavtal reglerat frågan om så kallade samhällsfarliga konflikter. Denna ordning innebär i korthet att parterna vid oenighet kan hänskjuta frågan till en partssammansatt nämnd för prövning av om det är en samhällsfarlig konflikt.

Detta är en väl fungerande ordning inom ramen för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Regeringen har inte för avsikt att vidta några åtgärder.

Stockholm den 18 maj 2016

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.