Övernattningsbostäder

Skriftlig fråga 2015/16:650 av Staffan Danielsson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-01-20
Överlämnad
2016-01-21
Anmäld
2016-01-22
Sista svarsdatum
2016-01-27
Svarsdatum
2016-02-01
Besvarad
2016-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Riksdagen har tagit på sig ett ansvar för att erbjuda övernattningsbostad för riksdagsledamöter vars hem ligger mer än 50 kilometer från riksdagen. Det är rimligt. Regeringen har inte tagit på sig ett liknande ansvar för dem som utses till statsråd i regeringen.

Frågan om statsrådens boende utreddes 2004. I promemorian Ersättningar och förmåner till statsråd m.m. (Ds 2004:27) föreslogs att statsråden liksom riksdagsledamöterna skulle ha bostaden på hemorten som tjänsteställe. Detta genomfördes ej.

Eftersom bostadsmarknaden i Stockholm är så reglerad och dåligt fungerande innebär det svårigheter att med kort varsel skaffa bostad för de alltför få statsråd som kommer från andra valkretsar än Stockholm. Bostadsköerna är långa och bostadsrätterna dyra, och boende i förorterna innebär betydande restider. Detta senare gäller givetvis de allra flesta som bor i Stockholm, och där ska naturligtvis alltid en bedömning ske om riksdagsledamöter, eller statsråd, ska ha den förmån som nuvarande system innebär för riksdagsledamöterna eller ej.

Något statsråd har därför ansett sig behöva utnyttja sina kontaktnät för att ta sig förbi de långa bostadsköer som finns, och statsråd genom åren torde ha haft vissa bekymmer med att ordna sitt boende, som ju ibland kan gälla rätt begränsade tidsperioder på månader eller några få år. 

Min fråga till statsministern är:

 

Anser statsministern att nuvarande regelverk för statsrådens boende, i de fall där de inte redan bor i Stockholm, är väl fungerade och att bedömningen från 2004, att inga förändringar behövs, ligger fast?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:650 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/00225/ESA

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:650 av Staffan Danielsson (C) Övernattningsbostäder

Staffan Danielsson har frågat statsministern om denne anser att nuvarande regelverk för statsrådens boende, i de fall där de inte redan bor i Stockholm, är väl fungerande och att bedömningen från 2004, att inga förändringar behövs, ligger fast?

Frågan har överlämnats till mig.

Enligt Staffan Danielsson utreddes frågan om statsrådens boende 2004. Uppdraget redovisades i promemorian Ersättningar och förmåner till statsråd m.m. (Ds 2004:27) där ett av förslagen innebar att statsråden, liksom riksdagsledamöterna, skulle ha bostaden på hemorten som tjänsteställe. Detta förslag genomfördes inte.

Utredaren hade i uppdrag att se över förekommande ersättningar och förmåner, med hänsyn tagen till skattemässiga effekter samt att föreslå förenklingar av både regelverk och administrativa rutiner. Han lade fram ett skattetekniskt motiverat förslag om tjänsteställe för statsråden. Det bedömdes dock inte finnas anledning att genomföra det förslaget. Jag ser ingen anledning att ta upp det på nytt.

Däremot kan det finnas anledning att se över frågan om statsrådens boendesituation av flera andra skäl. Jag har för avsikt att återkomma i denna fråga.

Stockholm den 1 februari 2016

Ardalan Shekarabi

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.