Till innehåll på sidan

Osund konkurrens från offentlig verksamhet

Skriftlig fråga 2015/16:1136 av Fredrik Christensson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-21
Överlämnad
2016-04-22
Anmäld
2016-04-26
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

För någon månad sedan träffade företrädare från tvätteribranschen regeringsföreträdare för att diskutera den osunda konkurrensen från offentliga verksamheter i branschen. Bland annat finns flera exempel på att Kriminalvården har lagt anbud som är svåra att konkurrera med för privata aktörer. Detta riskerar att leda till att arbetstillfällen försvinner.

I Dalsland är hotet mot nuvarande och framtida arbetstillfällen särskilt påtagligt, i och med den omfattande tvätteriverksamhet som bedrivs vid anstalten Skogome. På sistone har anstalten vunnit flera viktiga upphandlingar i regionen, vilket har en direkt negativ inverkan på arbetsmarknaden.

Tvätteribranschen lämnade en skrivelse till regeringen i samband med mötet med förslag på att förtydliga regleringsbrev och förordningar för att minska den osunda konkurrensen från offentliga verksamheter.

Kriminalvården ska självklart erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter till interner. Det kan dock inte vara rimligt att det sker genom osund konkurrens med privata företag på grund av Kriminalvårdens möjlighet att hålla låga priser.

Det ska här betonas att det inte är frågan om någon konflikt mellan den offentliga sektorn i rollen som arbetsgivare och privata aktörer, utan i det här fallet rör det sig om terapi- och rehabiliteringsverksamhet hos det offentliga. Det handlar således inte om riktiga jobb, vilket däremot de arbetstillfällen inom det privata som slås ut utgör. Frågan borde inte på något sätt vara partiskiljande, utan vi borde alla kunna enas om att det ska bedrivas en bra och meningsfull verksamhet på anstalterna utan att den slår undan benen för riktiga jobb med kollektivavtalsenliga villkor, vilka dessutom genererar skatt till det allmänna.

Min fråga till närings- och innovationsministern är därför:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att sätta stopp för den osunda konkurrensen från offentliga verksamheter?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1136 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2016/03006/KSR

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1136 av Fredrik Christensson (C) Osund konkurrens från offentlig verksamhet

Fredrik Christensson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att sätta stopp för osund konkurrens från offentliga verksamheter. Frågan är ställd mot bakgrund av den tvätteriverksamhet som Kriminalvården bedriver.

Det är självklart viktigt att hela tiden följa upp och förbättra förutsättningarna för effektiv konkurrens. För att förhindra osund konkurrens från offentlig sektor gentemot näringslivet infördes år 2010 särskilda regler om offentlig säljverksamhet i konkurrenslagen (2008:579). Konkurrensverket utövar tillsyn över lagen och kan väcka talan i domstol om att förbjuda en offentlig aktör att tillämpa ett konkurrenssnedvridande förfarande vid försäljning av varor eller tjänster på en marknad. Vem som helst kan uppmärksamma Konkurrensverket på konkurrensproblem som uppstår när en offentlig aktör säljer varor eller tjänster på marknaden. Om Konkurrensverket beslutar att inte ingripa i ett visst fall, kan det företag eller den företagssammanslutning som berörs av förfarandet begära att domstolen förbjuder förfarandet.

Kriminalvården ska tillgodose de intagnas behov av sysselsättning. Brottsförebyggande rådet visade i sin nyligen presenterade rapport, Arbete, utbildning och behandling i svenska anstalter (2015:20), att ett stort problem med sysselsättningen i anstalt är tillgången på meningsfulla arbetsuppgifter för de intagna som underlättar deras vardag och bidrar till deras återanpassning till samhället. I att verksamheten ska anses meningsfull ligger bl.a. att det som produceras ska kunna säljas på marknaden. Samtidigt är det viktigt att inte konkurrensen snedvrids i onödan på marknaden.

Kriminalvårdens säljverksamhet kan prövas i domstol enligt konkurrenslagstiftningen men någon sådan prövning har inte skett. Vi vet alltså inte hur domstolarna skulle döma eller besluta i det fallet, och det skulle vara fel av mig att föregripa en eventuell rättslig prövning.

En väsentlig utgångspunkt när reglerna om konkurrenssnedvridande offentlig säljverksamhet infördes var enligt förarbetena (prop. 2008/09:231, s. 37) att det vid tillämpning av reglerna måste vara möjligt att ta hänsyn till andra allmänna intressen än konkurrensintresset som kan väga upp det konkurrenssnedvridande förfarandet.

Bestämmelserna om offentlig säljverksamhet innehåller svåra avvägningar mellan olika intressen. De har tillämpats sedan 2010. Utformning av praxis kring hur bestämmelserna ska tolkas och var gränserna går måste få tillåtas att ta viss tid. Regeringen följer noga den praxis som håller på att växa fram, men ser för närvarande inte anledning att ta initiativ till en ny översyn av konkurrenslagens bestämmelser om offentlig säljverksamhet.

Stockholm den 2 maj 2016

Mikael Damberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.