Östlig förbindelse

Skriftlig fråga 2019/20:1603 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-06-17
Överlämnad
2020-06-17
Anmäld
2020-06-22
Svarsdatum
2020-06-24
Sista svarsdatum
2020-06-24
Besvarad
2020-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trots att motorvägsprojektet Östlig förbindelse i Stockholm inte finns med i den nationella infrastrukturplanen planerar Trafikverket för bygget. Myndigheten har genom en riksintressespecificering reserverat stora områden i Stockholm där byggnation inte får ske. Det handlar om delar av Norra Djurgårdsstaden, Loudden, Sickla och Hammarby Sjöstad. Trafikverkets agerande äventyrar Stockholms stadsplaner på nya bostäder och arbetsplatser. Så mycket som drygt 4 000 nya bostäder och 6 000 arbetsplatser hotas. Ledningen för Stockholms stad är mycket oroade och vill att infrastrukturministern ska agera.

Av klimatskäl borde inte fler motorvägar byggas i Stockholmsregionen. Dessutom tar nya vägar plats från andra viktiga projekt, något som ovanstående exempel tydligt illustrerar. När mark reserveras för ett projekt som inte ens finns i den nationella infrastrukturplaneringen uppkommer det frågor om vad som ska väga tyngst: planerna på nya bostäder, jobb och klimathänsyn eller en motorväg som inte ens finns i den statliga planeringen.

Trafikverket hänvisar till att Östlig förbindelse är ett så kallat riksintresse, men bygget ingår inte i den nationella infrastrukturplanen. Utpekandet av Östlig förbindelse krockar med andra viktiga målsättningar, som bostäder och arbetsplatser samt ett annat riksintresse: nationalstadsparken. Att muta in stora delar av östra Stockholm förefaller då orimligt.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att Trafikverkets riksintressespecificering inte ska äventyra Stockholms stadsplaner för bostäder och jobb samt för att nationalstadsparken ska värnas?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1603 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2019/20:1603 av Jens Holm (V)
Östlig förbindelse

Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att Trafikverkets riksintressespecificering inte ska äventyra Stockholms stadsplaner för bostäder och jobb samt för att nationalstadsparken ska värnas.

Trafikverket har ansvaret för att bedöma och peka ut vilka områden som är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. miljöbalken. Ansvaret gäller för alla trafikslagen. Riksintressepreciseringen syftar till att säkerställa funktionen hos transportsystemet och skydda befintliga, planerade och framtida kommunikationsanläggningar från åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Det innebär således att även tänkbara åtgärder för vilka det kan finnas ett framtida behov, dvs. åtgärder som ännu inte återfinns i någon plan, kan pekas ut som ett riksintresse.

Riksintressena ses över och kan ändras med tiden. Nya kunskaper och omständigheter kan kräva en uppdatering och anläggningarnas betydelse för transportsystemet kan förändras, vilket gör att vilka, och hur stora, områden som behöver omfattas av ett utpekande kan förändras.

Trafikverket fick i uppdrag av den förra borgerliga regeringen att utreda och projektera en Östlig förbindelse via den nationella transportplanen för 2014–2025. I den nya nationella transportslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 som beslutades av regeringen under den förra mandatperioden och som nu genomförs, ingår inte Östlig förbindelse. Detta överensstämmer med Trafikverkets underlag för planen, i vilket myndigheten föreslog att Östlig förbindelse skulle utgå med ett så kallat ordnat avslut. En viktig utgångspunkt för regeringens ställningstagande angående östlig förbindelse har givetvis varit att regionen och berörda kommuner själva valt att inte prioritera projektet.

Med ordnat avslut avsågs att Trafikverket, för att inte omöjliggöra en framtida utbyggnad av väg- och spårförbindelser, tar tillvara på det planeringsarbete som genomförts så att markanspråket i riksintressepreciseringen kan minimeras. Detta görs för att ge tydliga planeringsförutsättningar till bland annat berörda kommuner och inte hindra planer för bostadsbyggande och stadsutveckling. Trafikverkets förslag till ny precisering av riksintresset har nu varit ute på remiss och remissvaren bereds hos myndigheten. Regeringen kan inte föregripa myndighetens hantering.

Stockholm den 24 juni 2020

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.