Öresundsintegrationen och id-kontrollerna

Skriftlig fråga 2015/16:695 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-27
Överlämnad
2016-01-27
Anmäld
2016-01-28
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

I svar på skriftlig fråga från infrastrukturminister Anna Johansson förstår jag att hon inte haft någon personlig kontakt med någon dansk ministerkollega med anledning av införandet av tillfälliga id-kontroller förrän den 11 januari 2016. Det regelverk regeringen utformat började gälla redan den 4 januari. För pendlare och boende i Öresundsregionen innebär de nya bestämmelserna besvär och utmaningar. Det hela får också sägas gå helt på tvärs mot arbetet med att undanröja gränshinder för att på så sätt underlätta integration och utbyte. Detta kastar en skugga över det nordiska samarbetet. I stället för att tala om varandra borde vi tala med varandra.

Min fråga till statsrådet Kristina Persson:

Vilka kontakter tog den nordiska samarbetsministern under december 2015 med danska ministrar i allmänhet och den nordiska samarbetsministern i synnerhet för att utifrån ambitionen att slå vakt om Öresundsintegrationen gemensamt hantera de nya tillfälliga id-kontroller som Sverige valde att införa från den 4 januari 2016?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:695 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Persson

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:695 av Hans Wallmark (M) Öresundsintegrationen och id-kontrollerna

Hans Wallmark har frågat mig vilka kontakter jag tog under december 2015 med danska ministrar i allmänhet, och den nordiska samarbets-ministern i synnerhet för att utifrån ambitionen att slå vakt om Öresundsintegrationen gemensamt hantera de nya tillfälliga

id-kontrollerna som Sverige valde att införa från den 4 januari 2016.

Som minister för nordiskt samarbete har jag regelbundna kontakter med samtliga av mina nordiska ministerkollegor. Det Nordiska Ministerrådet sammanträder flera gånger per år, och vid sidan av detta sker löpande kommunikation på flera nivåer. Vad gäller frågan om id-kontrollerna har kommunikationen främst skett av ansvariga fackministrar i regeringen under december 2015. Kontakter och möten har även skett med danska myndigheter som kan påverkas av dessa bestämmelser.

Vid ett möte på Näringsdepartementet den 14 december 2015 redo-gjorde operatörer och branschorganisationer för sina förberedelser inför genomförandet av kontrollerna. Ett motsvarande möte med de berörda myndigheterna Transportstyrelsen och Polismyndigheten genomfördes den 17 december 2015. Den 15 december 2015 träffade statssekreterarna Erik Bromander och Lars Westbratt en dansk delegation under ledning av Departementschef Uffe Toudal Pedersen där de praktiska konse-kvenserna av id-kontrollerna diskuterades. Inför regeringsbesluten den 18 december 2015 om att anta lagen och besluta om förordningen informerades det danska Trafikministeriet löpande av Regeringskansliet.

Stockholm den 2 februari 2016

Kristina Persson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.