Ordning och reda i taxibranschen

Skriftlig fråga 2022/23:614 av Serkan Köse (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-27
Överlämnad
2023-04-28
Anmäld
2023-05-02
Svarsdatum
2023-05-10
Sista svarsdatum
2023-05-10
Besvarad
2023-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Sedan 1990-talet har taximarknaden varit avreglerad. Enligt många experter har branschen förändrats till det sämre och blivit en nedåtgående spiral för både förare och taxibolag. Det finns många strukturella problem inom branschen, inklusive tuffa arbetsförhållanden och en ökande brist på förare.

Med delningsekonomin och den nya teknikens framsteg har nya företag slagit sig in på marknaden. I vissa fall har deras verksamhet klassats som brottslig, medan den i andra fall har hamnat i en gråzon.

I Stockholmsregionen är Taxi Stockholm en stor arbetsgivare som skapar många arbetstillfällen och är det enda taxibolaget som erbjuder sjysta villkor för sina anställda. Men de utmanas av företag som inte är seriösa och som bidrar till arbetslivskriminalitet.

I dag råder det inte ordning och reda inom taxibranschen, och därför behövs en helhetsöversyn av branschen med lösningar som kan leda till en väl fungerande bransch.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att ta initiativ till en helhetsöversyn av branschen med lösningar som kan leda till en väl fungerande bransch med ordning och reda i framtiden?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:614 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)


Svar på fråga 2022/23:614 av Serkan Köse (S)
Ordning och reda i taxibranschen

Serkan Köse har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en helhetsöversyn av taxibranschen med lösningar som kan leda till en väl fungerande bransch med ordning och reda i framtiden.

Den öppning av taxitrafikmarknaden som gjordes 1990 har gynnat taxikunderna, främst genom att resenärernas väntetider för att få tag i en taxi minskade. Därefter har en rad regeländringar genomförts för att minska skatteundandragande, annat fusk och upplevd överprissättning som har funnits i branschen.

Reglerna för taxitrafik är främst till för att skapa förutsättningar för en god skattekontroll samt skydd för beställare och användare av tjänsterna. Att vissa företag inte följer reglerna är oacceptabelt, bland annat eftersom det skapar ojämna konkurrensförhållanden gentemot företag som sköter sig. Det påverkar även arbetsförhållandena för förare negativt.

Det är dock inte tillräckligt med välutformade regler för att komma till rätta med problemen inom taximarknaden, utan kontrollerna av regelefterlevnaden behöver också vara tillräckliga. I detta sammanhang är satsningen på att öka antalet polisanställda med 10 000 personer från 2016 till och med 2024 av stor vikt. Polismyndigheten kommer därefter fortsätta tillväxten i syfte att nå målet om en polistäthet som åtminstone motsvarar genomsnittet i EU. Ett sådant ambitiöst tillväxtarbete ökar möjligheterna för att Polismyndigheten ska kunna utföra vägkontroller av taxitrafiken i tillräcklig omfattning.

Vidare tilldelades Transportstyrelsen ytterligare, permanenta, resurser i statsbudgeten för 2022, för att myndigheten skulle kunna utöka sin tillsyn av yrkestrafik, däribland av tillståndsinnehavare inom taxitrafikbranschen. I sin årsredovisning för 2022 redovisar Transportstyrelsen att tillsynen har ökat på området till följd av satsningen.

För att kunna utveckla taxitrafikmarknaden, samt för att skydda den från oseriösa aktörer, behövs en kontinuerlig översyn av befintliga regler och kontrollmöjligheter. Jag följer utvecklingen noggrant. I det sammanhanget är resultatet av den tillståndsmätning för taxitrafiken som Transportstyrelsen planerar att presentera senare i år av stort intresse. I detta skede planerar jag dock inte att ta initiativ till en helhetsöversyn av taxibranschen.

Stockholm den 9 maj 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.