Omsättningsstöd till enskilda firmor

Skriftlig fråga 2020/21:223 av John Weinerhall (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-10-14
Överlämnad
2020-10-15
Anmäld
2020-10-16
Svarsdatum
2020-10-21
Sista svarsdatum
2020-10-21
Besvarad
2020-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Sedan coronapandemin slog till med de medföljande restriktioner som vi har levt med under större delen av året har näringslivet drabbats hårt. Detta gäller inte minst de kreativa näringarna. Hela kulturbranschen har drabbats hårt, och detta gäller inte minst alla dem som drabbats av 50-personersgränsen som den skärpta ordningslagen innebär.

Under pandemin var regeringen relativt snabbfotad med att presentera olika stöd till företag som tagit ekonomisk skada till följd av statens restriktioner. Detta gällde dock inte stödet till enskilda firmor, som först den 9 september fick besked om stöd. Efter att Moderaterna drivit på regeringen i månader aviserades så det efterlängtade stödet till enskilda näringsidkare, som levt i ovisshet och ekonomiska svårigheter under över ett halvårs tid. Dock omfattar det av regeringen framlagda förslaget inte tillräckligt många företagare. Många egenföretagare inom kultursektorn har dessutom redan gått i personlig konkurs och varit tvungna att lämna kultursektorn.

Ungefär hälften av kulturskaparna bedriver sin verksamhet i enskild firma, och ungefär hälften av dessa, det vill säga en fjärdedel av alla kulturskapare, är så kallade kombinatörer. Det innebär att de kombinerar sin näringsverksamhet med visstids- och/eller projektanställningar. Jämfört med arbetsmarknaden i stort är detta en mycket hög andel och speglar också många kulturskapares ekonomiska villkor.

Då hänsyn inte har tagits till kulturskapares särskilda villkor hamnar många av dessa mellan stolarna. Omsättningströskeln på 200 000 kronor per år hindrar många från att söka stödet, och många får heller ingen eller väldigt lite i arbetslöshetskassa. Detta är alltså en grupp som har drabbats väldigt hårt ekonomiskt i spåren av pandemin. En grupp som också under återstoden av året är beroende av såväl fortsatt som utökat stöd.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Avser ministern att förlänga stödet till enskilda firmor och tillse att fler omfattas av det?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:223 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2020/21:223 av John Weinerhall (M) Omsättningsstöd till enskilda firmor

John Weinerhall har frågat mig om jag avser att förlänga stödet till enskilda firmor och tillse att fler omfattas av det.

Regeringen har infört flera åtgärder för att underlätta för företagare med anledning av den pågående pandemin. Regeringen har presenterat ett antal åtgärder i syfte att dämpa effekterna av krisen, som enskilda näringsidkare kan ta del av.

Omställningsstöd baserat på minskad omsättning, tillfälligt sänkta arbetsgivar- och egenavgifter, tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i vissa branscher, utökad avsättning till periodiseringsfond, utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader, anstånd med skatteinbetalningar, statlig lånegaranti till små och medelstora företag och utökad möjlighet att få arbetslöshets-ersättning när ett företag tidigare har varit vilande är stödåtgärder som enskilda näringsidkare kan ta del av. Regeringen följer noga nyttjandet av stödåtgärderna.

Omsättningsstödet, som regeringen avser att införa, är ett nytt ekonomiskt stöd till enskilda näringsidkare vars nettoomsättning minskat i större omfattning till följd av den pågående pandemin. Syftet är att stärka enskilda näringsidkares möjligheter att överbrygga konsekvenserna av pandemin. En promemoria med den närmare utformningen av stödet har remitterats. Promemorian och remissvaren bereds för närvarande inom Regerings-kansliet.

Jag och regeringen följer noggrant de ekonomiska effekterna för företagen och överväger fortlöpande behovet av erforderliga stödåtgärder.

Stockholm den 21 oktober 2020

Ibrahim Baylan

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.