Till innehåll på sidan

Omprioritering av resurser mellan högre utbildning och yrkesutbildning

Skriftlig fråga 2022/23:896 av Victoria Tiblom (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-03
Överlämnad
2023-08-04
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-18
Sista svarsdatum
2023-08-18
Besvarad
2023-08-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

År 2030 beräknas det saknas 250 000 personer till yrkesutbildningsrelaterade yrken. 

I dag läggs stort fokus och resurser på de akademiska utbildningarna jämfört med de yrkesrelaterade utbildningarna. Enligt en rapport från riksdagens utredningstjänst den 24 april 2023 gick under 2022 30,4 miljarder kronor till utbildningar på grundnivå och avancerad nivå inom universitet och högskolor och 3,8 miljarder till utbildningar inom yrkeshögskolan.

I budgetpropositionen för 2023 avsattes 31,1 miljarder till utbildningar på grundnivå och avancerad nivå inom universitet och högskolor, det vill säga en ökning från 2022 med 0,7 miljarder, medan resurserna till utbildningar inom yrkeshögskolan kvarstår på 3,8 miljarder.

Det är just inom de yrken som yrkeshögskolan utbildar till som vi har störst brist på arbetskraft.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Ämnar ministern arbeta för att omprioritera resurser mellan högre utbildning och yrkesutbildning, en utbildning där 99 procent av eleverna erbjuds arbete direkt efter avslutad utbildning? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:896 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2023/ 02326 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:896 av Victoria Tiblom (SD) Omprioritering av resurser mellan högre utbildning och

yrkesutbildning

Victoria Tiblom har frågat mig om jag ämnar arbeta för att omprioritera resurser mellan högre utbildning och yrkesutbildning, en utbildning där
99 procent av eleverna erbjuds arbete direkt efter avslutad utbildning.

Regeringen fäster stor vikt vid en god kompetensförsörjning. Yrkesutbildningar spelar en viktig roll för att fler ska kunna komma i arbete och för att undvika att långtidsarbetslösheten biter sig fast på höga nivåer. Den bristande matchningen på arbetsmarknaden beror delvis på att arbetssökande inte har den kompetens som efterfrågas. Därför behövs fortsatta satsningar på yrkesutbildning för vuxna i hela landet. Kompetensförsörjningen till välfärden och det privata näringslivet är viktig för Sveriges konkurrenskraft. Den är också viktig för den gröna omställningen och för att vi ska nå klimatmålen.

Yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning (regionalt yrkesvux) har byggts ut kraftigt de senaste åren och nådde 2022, i spåren av pandemin, sin största omfattning någonsin. Ett omfattande statligt stöd till kommunerna är fortsatt nödvändigt för att kunna möta behoven på arbetsmarknaden och för att stärka integrationen av utrikes födda. Riksdagen har, i enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023, beslutat om en fortsatt satsning på regionalt yrkesvux där 270 miljoner kronor tillförs för 2023 (prop. 2022/23:1, bet. 2022/23:UbU1, rskr. 2022/23:108). Därutöver har riksdagen i enlighet med regeringens förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2023 beslutat att tillföra ytterligare
400 miljoner kronor till yrkesutbildning för vuxna (prop. 2022/23:99, bet. 2022/23:FiU21, rskr. 2022/23:254). Totalt sett kommer då statsbidraget för regionalt yrkesvux att ligga på ungefär dubbelt så hög nivå 2023 som före pandemin. Regeringen bedömer att den nya nivån motsvarar vad kommunerna faktiskt kan genomföra.

Yrkeshögskolan, som är en annan utbildningsform, är betydelsefull när det gäller att möta de fortsatt stora kompetensbehoven i hela Sverige, möjliggöra omställning och främja matchningen på arbetsmarknaden. Regeringen anser därför att antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskolan även i fortsättningen ska ligga på en hög nivå. Under 2022 fanns det knappt
50 000 årsplatser inom yrkeshögskolan och enligt Myndigheten för yrkeshögskolans beräkningar kommer ungefär samma nivå att kunna hållas under 2023. Riksdagen har i enlighet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 beslutat att 43 miljoner kronor ska tillföras för 2023 för att även framöver täcka privata utbildningsanordnares ökade kostnader för mervärdesskatt vid anlitande av inhyrd personal i undervisningen i yrkeshögskolan. Därutöver har riksdagen i enlighet med regeringens förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2023 beslutat att tillföra ytterligare 70 miljoner kronor till yrkeshögskoleutbildning.

Regeringen kommer i sedvanlig ordning återkomma med förslag på nästa års budget i den kommande budgetpropositionen.

Stockholm den 18 augusti 2023

Mats Persson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.