Till innehåll på sidan

Omplacering av elever som begått sexuella kränkningar

Skriftlig fråga 2022/23:779 av Rasmus Ling (MP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-13
Överlämnad
2023-06-14
Anmäld
2023-06-15
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

SVT Halland och Aftonbladet har rapporterat om en flicka i Halland som utsattes för våldtäkt av en pojke som gick på samma skola. Pojken blev dömd i både tingsrätten och hovrätten, men under flera månader tvingades flickan att gå i samma skola som den pojke som hade förgripit sig på henne.

Flickans familj har gjort allt de har kunnat för att pojken skulle förflyttas till en annan skola. Skolan har dock menat att de inte har kunnat agera och i stället erbjudit flickan att gå i en annan skola i en annan kommun.

Situationen är upprörande. Det har tidigare förts en debatt om att mobbare, snarare än den som utsätts för mobbning, bör vara de som omplaceras till en annan skola. Gällande sexuella kränkningar eller sexualbrott borde det vara ännu mer självklart att skolan ska värna den som utsatts.

Flickor och kvinnor i Sverige som råkar ut för övergrepp måste kunna känna sig trygga med att samhället är på deras sida. Det som hänt i Halland borde inte få hända. Skolan menar i det aktuella fallet att våldtäkten skett utanför skoltid, men detta borde inte ha någon betydelse.

Eftersom skolan menar att det inte fanns möjlighet enligt skollagen att omplacera pojken så finns det skäl att överväga om lagstiftningen eller riktlinjer behöver förtydligas. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Avser statsrådet att agera så att en liknande situation i framtiden kan hanteras annorlunda av en svensk skola?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:779 besvarad av Statsrådet Lotta Edholm (L)

U2023/01993 Utbildningsdepartementet Skol ministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:779 av Rasmus Ling (MP) Omplacering av elever som begått sexuella kränkningar

Rasmus Ling har, med hänvisning till rapportering i media om en flicka som utsattes för våldtäkt av en pojke som gick på samma skola och som under flera månader tvingades att gå i samma skola som pojken, frågat mig om jag avser att agera så att en liknande situation i framtiden kan hanteras annorlunda av en svensk skola.

Låt mig börja med att slå fast att ingen elev ska behöva bli utsatt för någon form av kränkning eller diskriminering i skolan. Alla skolor har enligt skollagen och diskrimineringslagen en skyldighet att aktivt motverka alla former av kränkande behandling och diskriminering i skolan. Alla elever ska också tillförsäkras en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero (5 kap. 3 § skollagen). Tyvärr är dock otryggheten stor i skolan i dag. Enligt Statens skolinspektions undersökning Skolenkäten 2023 har flickor dessutom generellt en mer negativ upplevelse av sin skolgång jämfört med pojkar, inte minst när det gäller känslan av trygghet.

Skolan måste naturligtvis kunna agera kraftfullt gentemot elever som kränker, hotar, använder våld eller på annat sätt agerar störande. När det gäller skolans arbete för att uppnå trygghet och studiero finns det möjlighet att under vissa förutsättningar vidta mer ingripande disciplinära åtgärder enligt skollagen. Dessa innefattar tillfällig omplacering inom eller utanför den egna skolenheten eller avstängning under viss tid (5 kap. 12–21 §§ skollagen).

Det är dock uppenbart att vi behöver göra mer för att öka tryggheten och ordningen i skolan. Regeringen har redan, i enlighet med budgetpropositionen för 2023, inlett en satsning som ökar möjligheterna för huvudmän att inrätta s.k. akutskolor för att vid behov tillfälligt flytta elever utanför den egna skolenheten när mindre ingripande åtgärder inte varit tillräckliga. I enlighet med Tidöavtalet kommer regeringen arbeta för att åtgärderna tillfällig omplacering inom eller utanför den egna skolenheten och i särskilt allvarliga fall, avstängning ska kunna beslutas för längre tid än i dag. Vidare ska författningsändringar utredas så att rektor i fler fall än i dag ska kunna besluta om åtgärden tillfällig placering och vara skyldig att flytta elever när det är nödvändigt, t.ex. för att flytta en mobbare. Dessutom ska nolltolerans alltid råda mot alla former av mobbning och kränkningar.

Jag vill avslutningsvis understryka att tryggheten i svensk skola behöver stärkas betydligt jämfört med i dag.

Stockholm den 21 juni 2023

Lotta Edholm

–

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.