Olika behandling av licensansökningar

Skriftlig fråga 2015/16:1184 av Boriana Åberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-05-02
Överlämnad
2016-05-03
Anmäld
2016-05-10
Svarsdatum
2016-05-11
Sista svarsdatum
2016-05-11
Besvarad
2016-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Enligt uppgifter från olika jägare- och skytteföreningar behandlar olika tillståndsenheter för vapenlicenser hos polisen ansökningar på olika sätt beroende på var i landet ansökan lämnas in.

Exempelvis har vissa enheter efterfrågat kompletterande uppgifter och intyg på magasinkapacitet på pump- och automathagelgevär trots att det inte är nödvändigt, medan andra har godkänt ansökan utan dessa uppgifter. Att olika tillståndsenheter i landet använder sig av olika måttstockar när de handlägger licensansökningar är olyckligt. Ansökningar ska beviljas eller avslås med stöd av lagen utan att personligt tyckande från tjänstemän ska spela in.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att tjänstemän på landets tillståndsenheter följer samma praxis?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1184 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/03585/POL

Dnr Ju2016/03591/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16: 1183 av Boriana Åberg (M) Vapenlicensansökningar samt fråga 2015/16:1184 av Boriana Åberg (M) Olika behandling av licensansökningar

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att polisens tillståndsenheter följer den lagstiftning vi har idag. Boriana Åberg har även frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att tjänstemän på landets tillståndsenheter följer samma praxis.

Regeringen gav den 30 juli 2015 Polismyndigheten i uppdrag att redovisa och utveckla hanteringen av vapentillstånd. Uppdraget omfattar bland annat genomförande av långsiktiga åtgärder som ska säkerställa att handläggningen av vapentillstånd sker enhetligt och effektivt i landet. För att vapentillstånden ska kunna hanteras enhetligt behöver även samma praxis följas. Det är vidare en självklarhet att tillståndsenheterna ska följa nu gällande lagstiftning.

I mars inkom Polismyndigheten med en delredovisning av regeringsuppdraget. I redovisningen presenterar Polismyndigheten ett antal åtgärder som har inletts och som ska införas för att effektivisera arbetet med vapenärenden. När det gäller en ökad enhetlighet vid tillståndsgivning av vapenärenden uppmärksammar myndigheten att restriktiviteten i tillståndsgivningen har varierat mellan olika regionala rättsenheter. Polismyndigheten beskriver att de bland annat har utarbetat ett nytt föreningsintyg tillsammans med skytteförbunden och att de arbetar med att koncentrera ärendeansvaret så att det hamnar geografiskt nära vapeninnehavaren.

Uppdraget ska slutredovisas den 1 mars 2017. I slutredovisningen ska Polismyndigheten beskriva vilka resultat som har uppnåtts samt vilka långsiktiga rutiner som implementerats och varför. Vi har nu fått en del exempel på hur Polismyndigheten redan idag arbetar för att få till stånd en enhetlig hantering av vapentillstånd. Jag välkomnar det arbete som Polismyndigheten har vidtagit och ser fram emot myndighetens redovisning under nästa år. I avvaktan på denna avser jag i nuläget inte vidta några fler åtgärder.

Stockholm den 11 maj 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.