Ökande skulder bland unga

Skriftlig fråga 2020/21:1688 av Angelica Lundberg (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-02-08
Överlämnad
2021-02-09
Anmäld
2021-02-10
Svarsdatum
2021-02-17
Sista svarsdatum
2021-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

I början av februari 2021 rapporterades att rekordhöga skuldbelopp nu skickas till Kronofogden. Det totala skuldbeloppet växer snabbt, och kraven som skickas till myndigheten har ökat med 18 procent jämfört med 2019 till cirka 21,7 miljarder kronor, vilket är den högsta årssiffran någonsin. Myndigheten menar att den kraftiga ökning av antalet skuldsatta som bedöms bli en effekt av coronapandemin ännu inte har inträffat. I stället är det de som redan är skuldsatta vars skulder ökar. Risken finns alltså att siffrorna kommer stiga ytterligare.

Oroväckande är att antalet ärenden i gruppen unga vuxna mellan 18 och 25 år ökar. Det innebär med stor säkerhet att de som har svårt att betala snabbt drar på sig fler skulder. Unga personer utgör Sveriges framtid. Därför behöver samhället ta visst ansvar för att stödja den gruppen.

Med anledning av att unga personer redan i många fall befinner sig i svår situation till följd av pandemins effekter är läget särskilt allvarligt. Pandemin har exempelvis bidragit till färre arbetstillfällen, varvid många unga förlorat såväl provanställningar som feriearbete och extraarbete och därmed förlorat inkomst. Det finns ett egenansvar i att inte dra på sig skulder, och det uppstår lätt en svår negativ nedåtspiral, precis som rapporteringen från Kronofogden påvisar. Konsumentrådgivningen är därför viktig, inte minst för gruppen unga.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Åsa Lindhagen:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta riktat till unga personer mot bakgrund av det ökade antalet skuldärenden, ökningen av skuldbeloppen och det allmänt svåra läget till följd av pandemins effekter på en för många personer trängd ekonomi?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1688 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Fi2021/00569 Finansdepartementet Civil ministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1688 av Angelica Lundberg (SD)
Ökande skulder bland unga

Angelica Lundberg har frågat statsrådet Åsa Lindhagen vilka åtgärder statsrådet avser att vidta riktat till unga personer mot bakgrund av det ökade antalet skuldärenden, ökningen av skuldbeloppen och det allmänt svåra läget till följd av pandemins effekter på en för många personer trängd ekonomi.

Frågan har överlämnats till mig.

I ett pressmeddelande från Kronofogdemyndigheten den 2 februari med avseende på ovanstående frågeställningar redovisade myndigheten att den totala skuldbördan fortsätter att öka medan antalet skuldsatta personer inte ökar nämnvärt. Detta gäller också unga personer. Det är alltså i första hand hos de personer som redan är skuldsatta som skulderna ökar.

De vanligaste skulder som unga har är olika typer av konsumtionslån, t.ex. i samband med e-handel eller köp på avbetalning. Det handlar ofta om telekom, bredband och tv. Även fordonsrelaterade skulder är omfattande.

Det är oroväckande att unga personer har omfattande skulder och att många hamnar i Kronofogdemyndighetens register. Regeringen har bl.a. mot den bakgrunden tagit en rad initiativ mot ökad skuldsättning och för att stärka konsumentskyddet på marknaden för konsumtionslån under de senaste åren. Exempelvis har ränte- och kostnadstak införts för s.k. högkostnadskrediter och Konsumentverket har på uppdrag av regeringen tagit fram rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Det har även införts bestämmelser som syftar till att konsumenter ska göra ett aktivt val om att betala med kredit eller direktbetalning vid e-handel genom att kreditalternativ inte ska få presenteras före andra betalningssätt och ett sådant alternativ får inte heller vara förvalt.

Men mer finns att göra. Finansinspektionen och Konsumentverket har därför av regeringen fått flera återrapporteringskrav och uppdrag. Konsumentverket ska den 1 mars i år redovisa sitt uppdrag att göra en analys av situationen på marknaden för konsumentkrediter och risker för överskuldsättning.

Europeiska kommissionen har dessutom aviserat ett förslag till reviderat konsumentkreditdirektiv under första halvåret 2021, vilket gör att det kan bli aktuellt med ändringar i konsumentkreditlagen.

Stockholm den 17 februari 2021

Lena Micko

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.