Ökade varsel

Skriftlig fråga 2022/23:763 av Kristoffer Lindberg (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-09
Överlämnad
2023-06-12
Anmäld
2023-06-13
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Nedgången i svensk ekonomi tar sig olika uttryck i vårt samhälle. Som exempel kan nämnas att byggföretagen nu larmar om ett kraftigt minskat bostadsbyggande i Sverige. Denna påtagliga nedgång i bostadsbyggandet leder till följdverkningar i en mängd andra branscher, för underleverantörer och inom tillverkningsindustrin.

En av de största privata arbetsgivarna i Ovanåkers kommun, Svenska Fönster, varslar nu ytterligare 190 anställda med anledning av minskad efterfrågan på deras produkter. Detta ska läggas till det varsel som ligger sedan februari på närmare 90 personer samt beslut om att inte förlänga omkring 60 visstidsanställningar och konsultkontrakt. Totalt riskeras alltså arbetsstyrkan att minskas med över 300 personer fördelat på verksamheten i både Edsbyn och Söderhamn.

Detta är ett allvarligt läge för våra kommuner, och risken är uppenbar för ytterligare effekter samt spridning till andra branscher och underleverantörer i södra Hälsinglands arbetsmarknadsregion, Ovanåkers, Bollnäs och Söderhamns kommuner.

Detta är en oroväckande utveckling som självklart inte är unik för Hälsingland. Det är effekter av att byggsektorn stannar av ordentligt. Regeringen har hittills inte gjort något för att stimulera den. Snarare tvärtom när man tog bort investeringsstödet för nybyggnation, vilket verkligen hade behövts nu för att dels undvika tvärnitar i byggsektorn med efterföljande varsel om uppsägningar, dels råda bot på bostadsbristen i Sverige.

En kraftigt avstannad byggsektor blir en fråga för politiken. När byggkranarna står stilla, underleverantörer tappar sina ordrar (i detta exempel ordrar på fönster), varslen om uppsägning kommer och arbetslösheten i Sverige ökar måste regeringen ta ansvar och agera för att stimulera byggbranchen och undvika varsel samt föra en aktiv arbetsmarknadspolitik för att möjliggöra för dem som ändå tvingas lämna sina jobb att komma vidare till studier eller andra arbeten.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Vilka åtgärder planerar ministern att vidta för att undvika ökade varsel på svensk arbetsmarknad?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:763 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

A2023/00905 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och integrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:763 av Kristoffer Lindberg (S)
Ökade varsel

Kristoffer Lindberg har frågat mig om vilka åtgärder jag planerar att vidta för att undvika ökade varsel på svensk arbetsmarknad?

Sverige befinner i en svår ekonomisk situation. Många kämpar för att få pengarna att räcka till och därför är det viktigt för regeringen att bekämpa inflationen och stötta utsatta hushåll.

Med den högsta inflationen på över 30 år befinner sig Sverige i ett osäkert läge. Den höga inflationen leder till att reallönerna sjunker och att värdet på sparande minskar. Hög skuldsättning och en hög andel bostadslån med rörlig ränta gör svenska hushåll och företag särskilt känsliga för de snabbt stigande räntorna som följer av inflationen. Samtidigt är arbetslösheten hög jämfört med andra europeiska länder.

Arbetslinjen ska återupprättas och alla som kan arbeta ska göra det. Det ska löna sig att gå från bidrag till jobb och ställas höga krav på den som söker jobb kombinerat med att arbetslösa erbjuds rätt stöd och insatser. Det ska också finnas tydliga aktivitetskrav för att få bidrag.

Genom att prioritera kostnadseffektiva insatser som är arbetsplatsnära och som bidrar till en hög sökaktivitet skapas möjligheter för dem som ändå tvingas lämna sina jobb att komma vidare till studier eller andra arbeten.

Effektiviseringen ger samtidigt ett utrymme för en fortsatt ökning av insatserna som svarar mot utmaningarna på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att öka antalet deltagare i arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning, lönebidrag och andra subventionerade anställningar.

I enlighet med riksdagens beslut om vårändringsbudgeten förstärks Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag med 50 miljoner kronor för att kunna möta den ökade arbetslösheten. I enlighet med riksdagens beslut om vårändringsbudgeten satsas över 700 miljoner kronor för att skapa 8 350 fler platser inom yrkesutbildningen för vuxna i hela landet.

Vidare har partierna i Tidöavtalet enats om att under mandatperioden genomföra en bidragsreform och sänka skatten på arbetsinkomster, så att det lönar sig bättre att gå från bidrag till jobb. Det kommer också att ställas tydligare aktivitetskrav på den som är arbetslös.

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att förbättra den geografiska och yrkesmässiga rörligheten bland arbetslösa. Den som står utan arbete måste vara beredd att omskola sig eller söka jobb i en annan kommun.

Stockholm den 21 juni 2023

Johan Pehrson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.