Offentlig service i norra Sverige

Skriftlig fråga 2022/23:660 av Peder Björk (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-11
Överlämnad
2023-05-12
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

I norra Sverige växer redan nu framtidens gröna industrier fram. Vi ser bland annat en utveckling av fossilfritt stål, batteritillverkning och framställning av grön vätgas. Det här är en utveckling som den tidigare socialdemokratiska regeringen jobbade hårt för att den skulle ske, och den underlättades också genom politiska beslut. Nya och utvecklade branscher bidrar till fler jobb, en starkare ekonomi och en bättre välfärd. 

De högerkonservativa partier som stöder regeringen verkar nu efter valet också se möjligheterna med den gröna industriella revolutionen i norra Sverige. I samband med starten av Sveriges ordförandeskap i EU meddelade den högerkonservativa regeringen att den ska ta fram en strategi för norra Sverige. Detta presenterades genom en debattartikel i Dagens industri den 11 januari 2023. Det angavs då att [s]trategin kommer vara holistisk långsiktig och främja den gröna nyindustrialiseringen. De områden som skulle beröras i strategin var energi, gruvor, kompetensförsörjning, samhällsservice, bostad, infrastruktur och samverkan.

Nu har det gått fyra månader sedan debattartikeln skrevs. Hittills har inget innehåll i strategin presenterats. En viktig del för att den gröna industriella revolutionen i norra Sverige ska förverkligas är att det finns en väl fungerande samhällsservice.  

Min fråga till statsrådet Erik Slottner är följande:

 

Vilka initiativ inom ramen för en strategi för norra Sverige kommer statsrådet att ta för att få till en ökad statlig service som är geografiskt lokaliserad i norra Sverige och säkerställa att kommuner och regioner får tillräckligt med ekonomiska resurser för att klara de samhälleliga åtaganden som följer av den gröna industriella revolutionen?  

Svar på skriftlig fråga 2022/23:660 besvarad av Statsrådet Erik Slottner (KD)


Svar på fråga 2022/23:660 av Peder Björk (S)
Offentlig service i norra Sverige

Peder Björk har frågat civilministern vilka initiativ inom ramen för en strategi för norra Sverige som civilministern kommer att ta för att få till en ökad statlig service som är geografiskt lokaliserad i norra Sverige och säkerställa att kommuner och regioner får tillräckligt med ekonomiska resurser för att klara de samhälleliga åtaganden som följer av den gröna industriella revolutionen.

Omställningen i norra Sverige förväntas leda till en kraftig befolkningstillväxt, vilket kan innebära en utmaning under en övergångsperiod. I det kommunalekonomiska utjämningssystemet tas höjd för påverkan av bland annat kraftig befolkningstillväxt. I direktiven till den pågående parlamentariska kommittén med uppdraget att se över utjämningssystemet lyfts utvecklingen i norra Sverige fram och kommittén ska genomgående i sitt arbete analysera utjämningssystemets påverkan på tillväxt och utveckling.

En fortsatt utveckling av den statliga servicekontorsorganisationen kan stärka tillgången till statlig service på ett kostnadseffektivt sätt. Statens servicecenter fortsätter på regeringens uppdrag utbyggnaden av servicekontorsnätet runt om i landet, i närtid kommer det exempelvis att öppna ett nytt kontor i Boden.

Regeringen avser också att ta fram en samlad långsiktig strategi för att främja den gröna nyindustrialiseringen. Fokus ligger på Norrbottens och Västerbottens län, vilket är i linje med de uppdrag som såväl den förra som den sittande regeringen givit till samordnare för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län (N2020/03132 respektive N2022/02328).

Det har alltså vidtagits ett antal åtgärder som syftar till att underlätta omställningen i norra Sverige. Regeringen kommer att följa utvecklingen och därmed bevaka behovet av ytterligare insatser.

Stockholm den 24 maj 2023

Erik Slottner

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.