Obligatorisk praktik

Skriftlig fråga 2015/16:1097 av Ida Drougge (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-11
Överlämnad
2016-04-13
Anmäld
2016-04-14
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20
Besvarad
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Alltför många elever ångrar i dag sitt programval på gymnasiet och högskolan. Obligatorisk praktik i högstadiet skulle kunna ändra på detta. Att få praktisera på ett gymnasieprogram kan ge elever en bättre bild av hur programmet fungerar och på så sätt minska risken för att elever blir missnöjda med sitt val. Obligatorisk praktik gör att ingen elev behöver gissa sig till ett passande program och riskera att välja fel. Många elever har svårt att sätta sig in i hur de vill att deras framtida arbetsliv ska vara. Samtidigt är gymnasievalet ett viktigt steg i vägen mot ett framtida yrke.

Praktik är ett bra sätt att ge elever inblick i hur arbetslivet fungerar och vart gymnasieprogrammen leder, och därför bör praktik vara obligatorisk i grundskolan. Denna praktik bör dessutom möjliggöra för elever i att praktisera på en gymnasieutbildning i stället för på en arbetsplats, och detta då många arbetsplatser av säkerhetsskäl inte kan ta emot praktikanter. Allt fler kommuner erbjuder inte längre praktik av just säkerhets- och arbetsmiljöskäl. Praktik på gymnasieprogram kan ändra på detta.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vad avser ministern att göra för att fler elever ska få möjlighet att genomföra praktik i högstadiet?  

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1097 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/01817/S

Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1097 av Ida Drougge (M) Obligatorisk praktik

Ida Drougge har frågat mig vad jag avser göra för att fler elever ska få möjlighet att genomföra praktik på högstadiet.

Jag instämmer i att det är av stor vikt att elever redan i grundskolan får insikter om arbetslivet och hur de olika utbildningsalternativen ser ut, bl.a. för att minska risken för felval och avbrutna gymnasiestudier.

I enlighet med bl.a. läroplanen för grundskolan har rektorn ett särskilt ansvar för att samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

Enligt Yrkesprogramsutredningens betänkande Välja yrke (SOU 2015:97) kan osäkerhet kring arbetsmiljölagstiftningen vara ett hinder för skolor att ordna prao. Många huvudmän tenderar att överskatta riskerna förknippade med prao, vilket kan bero på en missuppfattning där skolorna tror att de ska ut och göra riskbedömningar på arbetsplatsen. Vad skolorna behöver göra är att ta del av praktikplatsens riskbedömning. Många skolor har rutiner för det, precis som de har rutiner för att säkerställa att skolans miljö är säker. På Arbetsmiljö-verkets hemsida finns information om vad som gäller vid praktik för unga, bl.a. prao.

Studie- och yrkesvägledning spelar en viktig roll när det gäller elevernas insikter om arbetslivet och hur de olika utbildningsalternativen ser ut. Statens skolverk har därför i uppdrag att genomföra fortbildningsinsatser för främst studie- och yrkesvägledare för att förbättra kvaliteten inom vägledningen. Fortbildningsinsatserna ska inriktas mot att utveckla studie- och yrkesvägledningen med särskilt fokus på ökade kunskaper om arbetsmarknaden. Insatserna ska vidare fokusera på att stärka jämställdhetsperspektivet för att bidra till att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund. Fortbildningen ska främst gälla studie- och yrkesvägledningen inom grundskolan men kan också omfatta studie- och yrkesvägledningen inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Arbetet ska ske i samråd med Arbetsförmedlingen. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen senast den
15 mars och slutredovisas den 15 mars 2019.

I betänkandet Välja yrke (SOU 2015:97) konstateras att kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen i grundskolan varierar och att elevernas kunskaper om arbetslivet och om vilka jobb som finns är ojämn. Utredningen lämnar förslag till förändringar inom området, bl.a. att elever i grundskolan och specialskolan ska ges möjlighet att genomföra minst två veckors prao. Betänkandet har remissbehandlats och förslagen bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Stockholm den 20 april 2016

Gustav Fridolin

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.