Objektiva kvalitetskriterier

Skriftlig fråga 2022/23:703 av Linus Sköld (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-23
Överlämnad
2023-05-24
Anmäld
2023-05-25
Svarsdatum
2023-05-31
Sista svarsdatum
2023-05-31
Besvarad
2023-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

I debatten om svaret på interpellation 2022/23:335, som hölls den 22 maj, sa ministern att Skolinspektionen ska få ett nytt uppdrag att granska hur skolor lever upp till objektiva kvalitetskriterier. Friskolebolags möjlighet att dela ut vinst ska kopplas till att de lever upp till dessa objektiva kriterier. 

Kvalitet i skolan är ett komplicerat begrepp. Dels är ju betygsresultat ett dåligt mått på hur andra kvalitetsfaktorer som till exempel demokratiuppdraget eller trygghet och studiero fungerar, dels är betygen inte objektiva, och en sådan konstruktion skulle garanterat driva upp betygsinflationen.

Det förefaller svårt att ta fram kriterier som i objektiv mening är avgörande för kvaliteten, och risken för att skolans personal får ökad administration och byråkrati som en följd av detta verkar överhängande.

Därför vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Hur avser statsrådet att agera för att definiera kvalitet i skolan på ett sätt så att den blir objektivt mätbar och samtidigt inte skapar andra problem som till exempel ökad administration för personalen i skolan?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:703 besvarad av Statsrådet Lotta Edholm (L)

U2023/ 01766 Utbildningsdepartementet Skolministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:703 av Linus Sköld (S)
Objektiva kvalitetskriterier

Linus Sköld har frågat mig hur jag avser att agera för att definiera kvalitet i skolan på ett sätt så att den blir objektivt mätbar och samtidigt inte skapar andra problem som till exempel ökad administration för personalen i skolan.

För att stärka kvaliteten i svenska skolväsendet krävs ett långsiktigt och uthålligt arbete. Av skollagen (2010:800) framgår att varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt ska planera och följa upp utbildningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen (4 kap. 3 §). Rektorn har motsvarande skyldighet att genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete på skolenhetsnivå (4 kap. 4 §). Skolverket arbetar för närvarande med att ta fram föreskrifter om hur det systematiska kvalitetsarbetet enligt skollagen ska bedrivas.

Regeringen beslutade den 17 maj 2023 om nationella målsättningar för skolväsendet (U2023/01696). Målsättningarna synliggör vad som, på en övergripande nivå, bör vara i fokus och bidrar till att skapa en nationell samling runt de prioriterade områdena stärkt utveckling och lärande, höjda kunskapsresultat, ökad kvalitet och en mer likvärdig utbildning. För att precisera målsättningarna tas också delmål och indikatorer fram och i det arbetet ska den administrativa bördan för huvudmännen särskilt beaktas.

De nationella målsättningarna ska även vara en utgångspunkt i de kvalitetsdialoger som Skolverket tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten har i uppdrag att erbjuda huvudmän inom skolväsendet (U2021/03837, U2023/01278). Inför dialogen tas det fram ett analysunderlag som innehåller huvudmännens resultat i förhållande till delmål och indikatorer. Genom analysunderlaget får huvudmännen på ett samlat sätt tillgång till sina mätbara resultat i relation till de olika indikatorerna.

Statens skolinspektion ska utöva tillsyn och granska kvaliteten i utbildningen. Tillsynen och kvalitetsgranskningen utgår ifrån de lagar och andra föreskrifter som gäller för den granskade verksamheten (26 kap. 2, 3 och 19 §§ skollagen). Av den sakpolitiska överenskommelse som har slutits mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna (Tidöavtalet) framgår att Skolinspektionen ska följa upp skolors resultat utifrån objektiva kvalitetskriterier. Frågan bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Skollagens reglering av det systematiska kvalitetsarbetet, Skolverkets föreskrifter, de nationella målsättningarna, delmålen och indikatorerna, kvalitetsdialogerna och Skolinspektionens tillsyn bildar tillsammans ett nationellt kvalitetssystem. Inom ramen för detta system synliggörs kvalitet och mätbara resultat på ett sätt som inte bör skapa andra problem såsom ökad administration. Jag kommer med stort intresse att följa utvecklingen av Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskning samt Skolverkets och Specialpedagogiska skolmyndighetens arbete med bl.a. kvalitetsdialoger.

Stockholm den 30 maj 2023

Lotta Edholm

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.