Nyanländas utbildningsnivå

Skriftlig fråga 2015/16:1084 av Richard Jomshof (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-08
Överlämnad
2016-04-11
Anmäld
2016-04-12
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20
Besvarad
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Företrädare för regeringen har vid flera olika tillfällen i svepande ordalag påstått att utbildningsnivån hos de nyanlända är hög och att det "strömmar in" högutbildade till Sverige. Det har till exempel hävdats att en tredjedel av de nyanlända syrierna har en högre utbildning och att syrierna skulle vara mer utbildade än svenskarna.

I programserien Partiledaren på SVT våren 2015 säger till exempel statsministern följande:

"Uppåt en 30 procent av de människor som exempelvis nu kommer från Syrien, de har en högskoleutbildning. Till Sverige kommer läkare, ingenjörer, och andra välutbildade grupper som vi behöver, vi vet att vi har brist på."

Med anledning av vad jag här framfört undrar jag följande:

Bedömer arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att utbildningsnivån hos de nyanlända är hög, och delar ministern statsministerns ovan redovisade uppfattning när det gäller syriernas utbildningsnivå?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1084 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/00834/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1084 av Richard Jomshof (SD) Nyanländas utbildningsnivå

Richard Jomshof har frågat mig om jag bedömer att utbildningsnivån hos de nyanlända är hög, och om jag delar statsministerns uppfattning när det gäller syriernas utbildningsnivå.

Utbildningsnivån bland de nyanlända som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har ökat. I februari 2016 var det 25 procent som hade en eftergymnasial utbildning som är två år eller längre och 5 procent som hade en eftergymnasial utbildning som är kortare än två år. I genomsnitt har de som deltar i etableringsuppdraget och är födda i Syrien en högre utbildningsnivå jämfört med genomsnittet för övriga deltagare.

Även om utbildningsnivån bland deltagarna i etableringsuppdraget har ökat är det många nyanlända som endast har förgymnasial utbildning. I februari 2016 var det 32 procent av deltagarna i etableringsuppdraget som hade en förgymnasial utbildning som var kortare än 9 år.

Många av de nyanlända inom etableringsuppdraget är unga. Av de kvarstående i februari 2016 var mer än 70 procent yngre än 40 år och har många år kvar i yrkesverksam ålder.

För att fler ska komma i arbete behöver vi förbättra möjligheterna till utbildning och matchningsinsatser så att människor har den kunskap, den kompetens och de färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Behovet av insatser är tydligt då det råder brist på arbetskraft inom flera områden samtidigt som arbetslösheten är hög bland dem med kort utbildning.

Stockholm den 20 april 2016

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.