Nya energikrav i Boverkets byggregler

Skriftlig fråga 2015/16:1181 av Erik Bengtzboe (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-05-03
Överlämnad
2016-05-03
Anmäld
2016-05-10
Svarsdatum
2016-05-11
Sista svarsdatum
2016-05-11
Besvarad
2016-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Sverige befinner sig redan i dag i ett ansträngt läge med bostadsbrist som växer, inte minst i storstadsregionerna. Trots förändringar det senaste decenniet, som kraftigt höjt byggtakten, är det ackumulerade behovet stort efter årtionden av underproduktion.

Nyligen presenterade Boverket nya regelverk för energikrav. Sammantaget medför de nya regelverken till ytterligare pålagor och försvåringar som riskerar att sänka byggtakten och höja kostnaderna för nyproduktion av bostäder. För att inte göra effekterna av de nya regelverken för omfattande undantas små lägenheter. Insikten om de negativa effekterna för nybyggnation finns alltså, men förbises med undantag för små lägenheter.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet Per Bolund:

 

Har statsrådet och regeringen analyserat den förväntade försämringen av bostadsmarknadens funktionssätt som förväntas bli resultatet av Boverkets nya energiregler?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1181 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr N2016/03299/PUB

Näringsdepartementet

Finansmarknads- och konsumentministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1181 av Erik Bengtzboe (M) Nya energikrav i Boverkets byggregler

Erik Bengtzboe har frågat mig om jag och regeringen analyserat den förväntade försämringen av bostadsmarknadens funktionssätt som förväntas bli resultatet av Boverkets nya energiregler?

Jag vill inledningsvis nämna att kraven på nära-nollenergibyggnader kommer från Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (omarbetning). Sverige är, genom sitt medlemskap i EU, skyldigt att implementera de rättsakter som beslutas inom EU. Med det sagt är det så klart viktigt att vi på olika sätt bidrar till utvecklingen av ett hållbart byggande.

Med anledning av kraven i nämnda direktiv fick Boverket av den förra regeringen i uppdrag att analysera och föreslå riktlinjer för vilka nivåer på energiprestandan nära-nollenergibyggnader bör ha. Inom ramen för uppdraget har det bl.a. gjorts en s.k. RegSweDyn-analys av hur stor minskning av nybyggnationen mellan åren 2021–2040 en skärpning av energikraven skulle innebära. Boverket konstaterar att det mest troliga alternativet innebär en minskning med 0,4 procent. Analysen tar dock inte hänsyn till förbättrade driftnetton som uppkommer genom energibesparingen i förvaltningsskedet vilket skulle innebära att de negativa effekterna på byggandet sannolikt är något överskattade.

Stockholm den 11 maj 2016

Per Bolund

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.