Ny utvinning av fossila bränslen

Skriftlig fråga 2022/23:540 av Andrea Andersson Tay (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-11
Överlämnad
2023-04-12
Anmäld
2023-04-13
Svarsdatum
2023-04-19
Sista svarsdatum
2023-04-19
Besvarad
2023-04-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Den amerikanska regeringen godkände i mars oljebolaget Conoco Phillips ansökan om att öppna ett nytt oljefält i området Willow i Alaska. Projektet har mött massiv kritik från miljöorganisationer och representanter för urfolk i området. Tyvärr är Willow bara ett i raden av nya projekt för utvinning av fossila bränslen.

Enligt rapporten The Production Gap från 2021, framtagen av bland andra FN:s miljöprogram Unep, planerar världens länder att utvinna dubbelt så mycket fossila bränslen som skulle krävas för att hålla oss under 1,5 graders uppvärmning. Att sluta detta gap är centralt i arbetet för att hejda klimatkrisen.

Sverige har i detta avseende gått före genom att vi förra året införde ett förbud mot utvinning av fossila bränslen. Det var ett viktigt principiellt beslut. Om Sverige verkligen ska bidra till att göra skillnad i frågan krävs dock att vi agerar internationellt för att motsvarande lagstiftning ska införas i fler länder och för att planerade utvinningsprojekt ska stoppas.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Avser statsrådet att på internationell nivå ta initiativ, och i så fall vilka, för att förhindra etableringen av nya projekt för utvinning av fossila bränslen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:540 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)


Svar på fråga 2022/23:540 Andrea Andersson Tay (V)
Ny utvinning av fossila bränslen

Andrea Andersson Tay har frågat mig om jag avser att på internationell nivå ta initiativ, och i så fall vilka, för att förhindra etableringen av nya projekt för utvinning av fossila bränslen.

Klimatförändringarna är globala och takten i det internationella klimatarbetet behöver öka avsevärt. IPCC har slagit fast att koldioxidutsläppen behöver minska med minst 48 procent till 2030, 80 procent till 2040 och nå nettonollutsläpp till 2050 för att vi ska kunna begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, samtidigt som också andra växthusgaser behöver minska kraftigt. För att detta ska kunna uppnås måste världens länder arbeta i linje med Parisavtalet.

Regeringen verkar därför för en höjd ambition i det globala klimatarbetet genom samarbete, policydialog, kapacitetsuppbyggnad, finansieringslösningar och främjande av klimatomställning inom bland annat handelspolitiken.

Inom ramen för de internationella klimatförhandlingarna och andra diplomatiska kanaler driver Sverige på för finansiella reformer och prissättning på utsläpp för att investeringar i, subventioner för och användningen av fossila bränslen ska fasas ut. Jag deltog på COP27 i november 2022 och drev på för skarpare skrivningar om omställning av finansiella flöden och utfasning av alla fossila bränslen i besluten. Den ambitionen ligger fast och som ordförande i EU verkar Sverige nu för en så ambitiös position som möjligt inför COP28 i december 2023.

Regeringen avser utöka och effektivisera klimatbiståndet och bidra till utvecklingsländernas kapacitet och därmed implementeringen av Parisavtalet. Genom ett utökat och effektiviserat klimatbistånd är ambitionen att effekten av det svenska klimatbiståndet väsentligen förstärks. Svenskt bistånd ska bidra till utsläppsminskning, omställning till fossilfri energi och energieffektivisering. En utgångspunkt är att medel från biståndsbudgeten inte investeras i fossil verksamhet. Samarbetet med länder som har stora utsläpp ska utvecklas. Det svenska stödet genom de multilaterala utvecklingsbankerna och de globala miljö- och klimatfonderna kommer att vara en del i detta arbete. De multilaterala utvecklingsbankerna anpassar i skrivande stund sin verksamhet till Parisavtalets målsättningar. Sverige verkar aktivt för att verksamheten ska ha en hög klimatambition och miljöintegritet.

Sverige deltar i ca 70 initiativ och samarbeten som syftar till att stödja och möjliggöra den globala klimatomställningen. Det inkluderar initiativ som Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform, Glasgow Breakthrough Agenda, Beyond Oil and Gas, Cartagena-gruppen, Finansministerkoalitionen för klimatåtgärder och många fler.

Stockholm den 19 april 2023

Romina Pourmokhtari

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.