Ny socialtjänstlag

Skriftlig fråga 2015/16:1082 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-08
Överlämnad
2016-04-09
Anmäld
2016-04-12
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 


Allt som oftast kan vi ta del av socialtjänstens kris, och det extraordinära läget kvarstår, månad för månad. Regeringen och ansvarigt statsråd Åsa Regnér uttalar sig i tidningen Dagens Nyheter den 8 april: Läget är allvarligt inom socialtjänsten, framför allt, inom barn- och ungdomsvården. Vi behöver vara säkra på att det arbetet fungerar. Redan tidigare såg regeringen ett behov av att se över socialtjänstlagen.

Det framställs som att regeringen och ansvarigt statsråd planerar för en moderniserad socialtjänstlag som kan fungera, till del anpassad för ensamkommande barn, som den tydliga ramlag den var avsedd att vara. Emellertid har regeringen och ansvarigt statsråd Regnér agerat precis tvärtom, inte bara en gång utan flera gånger. Varje gång det varit tillfälle att detta skulle bli ett konkret förslag, med omröstning i Sveriges riksdag, har regeringen och Socialdemokraterna röstat nej till att genomföra en total översyn av socialtjänstlagen.

Så sent som den 17 mars 2016 avslog Socialdemokraterna ett konkret förslag om en utredning i syfte att ta fram en ny socialtjänstlag. Därtill avslog även Socialdemokraterna ett år tidigare, den 15 april 2015, ytterligare ett konkret förslag om att genomföra en total översyn av socialtjänstlagen. Detta var innan de stora flyktingströmmarna tog fart.

Om verkligheten nu kommit i kapp regeringen och ansvarigt statsråd – att socialtjänstens extraordinära situation behöver konkreta förbättringsförslag – som nu äntligen ser ett stort behov av att ta fram en ny tydlig ramlag i form av en moderniserad socialtjänstlag är det senfärdigt, men äntligen. En modern lagstiftning ska, till skillnad från nuvarande, inte vara svåröverskådlig och detaljstyrande.

Snart har halva mandatperioden passerat utan en enda konkret åtgärd från regeringen och ansvarigt statsråd avseende en översyn av socialtjänstlagen. Däremot har regeringspartierna mer än en gång aktivt röstat emot.

Till detta ska läggas att det finns ett skriande behov av konkreta åtgärder för att ta fram en långsiktig nationell strategi för personalförsörjning och kompetenslyft inom socialtjänsten. Medarbetare inom socialtjänsten fattar livsavgörande beslut för många människor, inte minst barn och unga. Socialtjänsten behöver arbetsro och rimliga arbetsförhållanden.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ansvarigt statsråd Åsa Regnér:

 

Vilka nya konkreta åtgärder avser ansvarigt statsråd att vidta för att dels säkerställa att socialtjänsten har möjlighet att genomföra sitt uppdrag rättssäkert med hög kvalitet, dels se till att skyndsamt ta fram gedigna underlag som kan möjliggöra framtagandet av en ny socialtjänstlag?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1082 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr

S2016/02623/FST

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1082 av Cecilia Widegren (M) Ny socialtjänstlag

Cecilia Widegren har frågat mig vilka nya konkreta åtgärder jag avser att vidta för att dels säkerställa att socialtjänsten har möjlighet att genomföra sitt uppdrag rättssäkert, med hög kvalitet, dels se till att skyndsamt ta fram gedigna underlag som kan möjliggöra framtagandet av en ny socialtjänstlag?

Situationen inom socialtjänsten är ansträngd och har varit hårt ansträngd och eftersatt länge. Hög arbetsbelastning, stor personalomsättning, personalbrist och många nyutexaminerade med stort ansvar utan tid för introduktion. Situationen var ansträngd redan innan min tid som ansvarig minister, och innan tiden för det stora antalet ensamkommande barn. Jag har i tidigare frågesvar till Cecilia Widegren redogjort för de satsningar och åtgärder som regeringen har vidtagit och genomfört för att stödja kommunerna och ge förutsättningar att genomföra sitt uppdrag inom socialtjänsten. Exempel på detta är den miljard som regeringen tillför socialtjänsten över fyra år och Socialstyrelsens uppdrag att ta fram ett webbaserat stöd för yrkesintroduktion för nya socialsekreterare, chefer och arbetsledare i socialtjänstens olika delar. Utöver genomförda och pågående arbeten fortsätter regeringen arbetet med att stärka välfärden och öka jämlikheten. Det framgår av den vårbudget som presenterades i förra veckan. För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting avser regeringen tillsammans med Vänsterpartiet också att lägga förslag på att 10 miljarder kronor tillförs kommunsektorn. Resurstillskottet är permanent och ska stötta de kommuner och landsting som har störst behov av investeringar när Sverige växer.

Regeringen bereder för närvarande frågan om en översyn av socialtjänstlagen. I beredningen har dialoger med bland annat representanter för myndigheter, kommuner och berörda verksamheter genomförts för att få fram underlag till en kommande översyn. Jag får återkomma i frågan längre fram.

Avslutningsvis vill jag säga att regeringen har tagit initiativ och bereder ytterligare förslag för att möta socialtjänstens utmaningar. Jag avser att även fortsättningsvis ha stort fokus på frågan.

Stockholm den 20 april 2016

Åsa Regnér

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.