Nordiska näringsrekommendationer

Skriftlig fråga 2022/23:531 av Anna-Caren Sätherberg (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2023-04-05
Överlämnad
2023-04-06
Anmäld
2023-04-11
Sista svarsdatum
2023-04-12
Svarsdatum
2023-04-21
Besvarad
2023-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

De nordiska näringsrekommendationerna som antogs 2012 ska uppdateras, och förslag är nu ute på remiss. De slutgiltiga nordiska näringsrekommendationerna ska presenteras på Nordiska ministerrådet på Island i juni 2023.

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) kritiserar förslaget i en debattartikel i Aftonbladet den 3 april där de skriver: "Mindre näring och energi till barn, sjuka, sköra och äldre. Det kan bli nya resultatet i förskolekök, skolmatsbespisning, på sjukhus och inom äldrevården om de nya näringsrekommendationerna blir verklighet och omsätts i svenska kostråd. Regeringen måste nu agera för att stoppa det kanske största folkhälsoexperimentet i modern tid."

Min fråga till landsbygdsminister Peter Kullgren blir då:

 

Vad är ministerns inställning till förslaget om nya nordiska näringsrekommendationer, och avser ministern vidta några åtgärder utifrån sin ståndpunkt?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:531 besvarad av Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

LI2023/ Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:531 av Anna-Caren Sätherberg (S) Nordiska näringsrekommendationer

Anna-Caren Sätherberg har frågat mig vad min inställning till förslaget om nya nordiska näringsrekommendationer är, och om jag avser vidta några åtgärder utifrån min ståndpunkt.

De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) är ett samarbete mellan de nordiska länderna inom ramen för Nordiska ministerrådet och fastställer riktlinjer för kostsammansättning och rekommenderade intag av näringsämnen. NNR:s rapport ska ge vetenskapliga råd till de nationella myndigheterna som sedan kommer att utarbeta nationella kostråd i de nordiska och baltiska länderna. Livsmedelsproduktion, livsmedelsimport, och självförsörjningsnivåer kan bedömas av varje enskilt land. Det innebär att våra svenska förhållanden vid animalie-, mjölk- och växtproduktion kan tas med i bedömningen vid utformandet av nationella kostråd.

I och med att forskningsområdet växer snabbt har NNR uppdaterats fem gånger och beslut om en sjätte uppdatering, NNR 2022, fattades av de nordiska jordbruksministrarna 2018. Förutom en uppdatering av NNR för energi, makro- och mikronäringsämnen integreras hållbarhets- och miljöfrågor i NNR 2022 på ett tydligare sätt än i tidigare utgåvor.

Arbetet med NNR 2022 pågår fortfarande och den sammanfattande rapporten är nu ute på offentligt samråd. Som Anna-Caren Sätherberg påpekar ska NNR 2022 lanseras i samband med jordbruksministrarnas möte inom ramen för Nordiska ministerrådet i Reykjavik i juni.

Jag vill poängtera att de nordiska näringsrekommendationerna inte är kostråd. Det är upp till varje land att utforma egna kostråd utifrån de förhållanden som råder i landet. I Sverige är det Livsmedelsverket som är ansvarig myndighet inom nutritionsområdet och är därmed den myndighet som utformar kostråd.

I och med att processen med NNR är ett självständigt, vetenskapligt arbete kan, och ska, jag inte vidta några åtgärder vid framtagandet.

Stockholm den 21 april 2023

Peter Kullgren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.