Nollutsläpp i svensk basindustri

Skriftlig fråga 2015/16:512 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2015-12-17
Överlämnad
2015-12-17
Anmäld
2015-12-18
Svarsdatum
2016-01-04
Sista svarsdatum
2016-01-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Sveriges basindustri står för en betydande del av den svenska varuexporten. Till detta räknas i allmänhet stålindustrin, gruvindustrin, skogsindustrin och den kemiska industrin. Något som är gemensamt för flera av dessa industrier är att de bidrar till Sveriges klimatutsläpp i form av koldioxidutsläpp.

Detta är dock bara ena sidan av myntet i en större förklaring. Svensk basindustri är, trots utsläpp, ett föredöme för flera andra länder eftersom utsläppen per producerad vara i Sverige är låga i internationella jämförelser. Det vill säga, även om utsläpp sker i Sverige så hade samma vara tillverkad utomlands gett upphov till betydligt större utsläpp.

Regeringen har som uttalad målsättning att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Till detta kan man tillägga att det globala klimatavtalet från COP 21 stipulerar att världens länder ska minska sina utsläpp för att förhindra och minimera skador från klimatförändringarna.

Detta föranleder frågor när det gäller svensk basindustri. Ska Sverige närma sig nollutsläpp till år 2050 finns olika vägar att ta. Det förefaller osannolikt att Sverige ska ge upp konkurrenskraft och exportmöjligheter genom att flytta industrin och utsläppen till andra länder, varför Carbon Capture and Storage (CCS) är en mer framkomlig väg för att nå nollutsläpp i den svenska basindustrin.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

Anser ministern och regeringen att CCS bör vara en komponent i Sveriges arbete för att minska koldioxidutsläppen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:512 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2015/04337/Kl

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöministern samt vice statsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:512 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Nollutsläpp i svensk basindustri

Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag och regeringen anser att CCS bör vara en komponent i Sveriges arbete för att minska koldioxid-utsläppen.

Regeringen anser att Sverige ska vara ett föregångsland på klimatområdet som visar globalt ledarskap genom en ambitiös klimatpolitik. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer vilket innebär att fossil energi ska fasas ut ur energisystemet. Regeringens ambition är ett energi-system med på sikt 100 procent förnybar energi. Regeringen har givit den parlamentariska Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå hur ett klimatpolitiskt ramverk till 2050 kan utformas samt en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik (dir. 2014:165).

Klimatforskningen redovisad av FN:s klimatpanel visar att både Sverige och världen i stort kan behöva nå negativa utsläpp för att hålla de globala klimatmålen inom räckhåll. Givet de stora utmaningar vi står inför på klimatområdet bör vi vara öppna för de tekniker som kan erbjuda håll-bara lösningar, utan att låsa oss för vilken roll specifika tekniker kan komma att spela i det långsiktiga arbetet för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser. I Sverige kan finnas förutsättningar att åstadkomma negativa utsläpp i samband med eldning av biomassa för energiändamål genom att tillämpa koldioxidavskiljning och lagring. Även delar av bas-industrin med processrelaterade växthusgasutsläpp visar intresse för olika typer av CCS.

EU:s direktiv om geologisk lagring av koldioxid genomfördes i Sverige i och med riksdagsbehandlingen av prop. 2011/12:125 Geologisk lagring av koldioxid. Geologisk lagring av koldioxid prövas som miljöfarlig verk-samhet enligt miljöbalken och regeringen ska pröva en sådan verksam-hets tillåtlighet. Regeringen får också meddela föreskrifter om var


geologisk lagring av koldioxid får ske.

Stockholm den 4 januari 2016

Åsa Romson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.