Naturbruksprogrammen

Skriftlig fråga 2015/16:1152 av Betty Malmberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-26
Överlämnad
2016-04-27
Anmäld
2016-04-28
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04
Besvarad
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Naturbruksprogrammen har precis varit föremål för översyn av Skolverket. Det är inte första gången, och det måste anses förödande för utbildningsverksamheten att oupphörligt ifrågasättas och förändras. Nyligen har Skolverket backat från sin tidigare idé om att göra förändringar i vissa kursplaner, men har fortfarande för avsikt att föreslå regeringen ändringar i examensmålen. Vad som är ytterligare märkligt är att de aktuella förslagen är avsedda att verka redan från den 1 juli, och därmed från höstterminsstarten 2016. Detta trots att elever redan har sökt utbildning och trots att de huvudmän som anordnar naturbruksprogrammen måste vara mycket långt framme i sin planering inför höstterminsstarten.

Med hänvisning till ovan anförda vill jag fråga statsrådet Aida Hadzialic:

 

Vad avser statsrådet att vidta för omedelbara åtgärder för att tydliggöra vad som kommer att gälla vid höstterminsstarten för presumtiva elever på naturbruksprogrammen och för  huvudmännen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1152 besvarad av Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Dnr U2016/02106/GV

Utbildningsdepartementet

Gymnasie- och kunskapslyftsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1152 av Betty Malmberg (M) Naturbruksprogrammen

Betty Malmberg har frågat mig om vad jag avser att vidta för omedelbara åtgärder för att tydliggöra vad som kommer att gälla vid höstterminsstarten för presumtiva elever på naturbruksprogrammen och för huvudmännen.

Låt mig först ge en kort bakgrund till det arbete som Statens skolverk nyligen redovisat när det gäller gymnasieskolans naturbruksprogram.
I syfte att trygga den nationella kompetensförsörjningen, minska arbetslösheten bland ungdomar och underlätta övergången från skola till arbetsliv gav den förra regeringen en särskild utredare i uppdrag att bl.a. utreda dimensioneringen av gymnasial yrkesutbildning. Utredaren skulle bl.a. lämna förslag som syftar till att undvika kompetensbrist och minska risken för överutbildning inom yrkesområden med svag efterfrågan på arbetsmarknaden. Utredaren fick också i uppdrag att analysera om det finns anledning att göra mindre justeringar i det nationella utbudet av inriktningar och nationella program (dir. 2014:50).

Regeringen beslutade genom tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2015:15) att utredningen skulle föreslå de justeringar av det nationella utbudet av inriktningar inom gymnasiala yrkesutbildningar som bedöms vara mest angelägna. I sitt delbetänkande En yrkesinriktning inom teknikprogrammet (SOU 2015:29) redovisade utredningen förslag till justeringar av naturbruksprogrammet. Utredningen ansåg att programmets inriktningar är otydliga, att det finns problem vad gäller vilka kurser som får erbjudas inom programfördjupningen och att det finns en risk för ekonomisk överkompensation för vissa utbildningar. Skolverket beslutar om vilka kurser som får erbjudas som programfördjupning och inriktningarnas innehåll och omfattning. Skolverkets beslut när det gäller dessa frågor påverkar elevernas möjligheter till vidare studier inom högskolan.

Med anledning av utredningens förslag gav regeringen Skolverket i uppdrag att med utgångspunkt i utredningens förslag om nya inriktningar inom naturbruksprogrammet föreslå hur många gymnasiepoäng de nya inriktningarna ska omfatta och examensmål för programmet. Skolverket har nyligen redovisat uppdraget och nu kommer frågan om eventuella förändringar av programmet att beredas i sedvanlig ordning inom Regeringskansliet.

En utgångspunkt för de förändringar som kan komma att göras bör vara att säkerställa att samtliga inriktningar inom naturbruksprogrammet får den yrkeskaraktär som examensmålen avser. En annan utgångspunkt bör vara att de huvudmän som tillhandahåller vissa naturbruksutbildningar inte ska överkompenseras för sina kostnader.

Några förändringar av programmets inriktningar planeras inte inför höstterminen 2016. Vad gäller frågan om information till elever och huvudmän om vad som gäller inför höstterminen 2016 så är det en uppgift för Skolverket.

Stockholm den 4 maj 2016

Aida Hadzialic

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.