Natos insats mot flyktingsmuggling

Skriftlig fråga 2015/16:828 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-18
Överlämnad
2016-02-19
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Under säkerhetskonferensen i München nyligen pekade försvarsminister Peter Hultqvist på att destabiliseringen i Syrien och Irak och den omfattande flyktingkrisen är en av de största säkerhetsutmaningarna just nu. Sverige är också ett av de länder som har tagit emot flest flyktingar i Europa. Ett stort problem är att hänsynslösa flyktingsmugglare exploaterar de flyktingar som vill ta sig till Europa från konflikthärdarna i Mellanöstern.

På uppmaning av medlemsländerna Tyskland, Grekland och Turkiet har Nato nu beslutat att organisationen ska delta i kampen mot flyktingsmugglingen. Det Nato hittills har sagt är att fokus för insatsen är informationsinhämtning och övervakning. I Natos uppgifter ingår inte att stoppa eller hindra flyktingbåtar. Nato kommer att samarbeta med de nationella kustbevakningarna och EU för att lösa uppgiften.

Det är positivt att den organisation i världen som har den största krishanteringsförmågan nu engagerar sig mot flyktingsmugglingen. Dock har förslaget mottagits negativt av den svenska utrikesministern Margot Wallström som sagt att det är olyckligt och att hon ställer sig tveksam till om det är en Natouppgift. Försvarsminister Peter Hultqvist har varit något mer positiv, och han har sagt Sverige får ta ställning till om Sverige kan bidra till insatsen om vi skulle få en fråga.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vad är regeringens inställning till Natos insats mot flyktingsmuggling, och kan regeringen vid en eventuell förfrågan tänka sig att Sverige kan bidra till insatsen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:828 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00249/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:828 av Hans Wallmark (M) Natos insats mot flyktingsmuggling

Hans Wallmark har frågat mig vad regeringens inställning är till Natos insats mot flyktingsmuggling, och om regeringen vid en eventuell förfrågan kan tänka sig att Sverige kan bidra till insatsen.

Vi upplever den värsta flykting- och migrationskrisen sedan andra världskriget. Läget är ytterst allvarligt för de människor som befinner sig på flykt. Den pågående flykting- och migrationskrisen innebär att Sverige, liksom andra länder, har engagerat sig för att samtidigt motverka den illegala smugglingen av människor, upprätthålla EU:s yttre gräns, värna asylrätten och rädda liv. Sverige deltar i EU:s ansträngningar genom deltagande i bland annat EU:s militära insats i centrala Medelhavet, Operation Sophia, och i Frontex insatser i Medelhavet.

Det är i första hand EU som har en roll och ett ansvar att rädda liv och motverka smugglingsnätverken som utnyttjar människors utsatta situation. I detta bekymmersamma läge är det samtidigt viktigt att samla alla resurser som finns tillgängliga och gemensamt möta de utmaningar vi står inför.

Regeringen ser behov av ett brett engagemang för att hantera den pågående flyktingkrisen. Vi kan konstatera att tre av de länder som har betydande utmaningar i att upprätthålla den yttre gränskontrollen och som är mottagare av merparten av flyktingarna och migranterna har begärt hjälp från Nato. EU har välkomnat Natos beslut att bidra med informationsinhämtning och övervakning i Egeiska havet samt understrukit vikten av samarbete med EU, i synnerhet Frontex. Syftet med Natos insats är att bidra till de internationella ansträngningarna att motverka illegal människosmuggling och illegal migration i Egeiska havet. Det står klart att Natos insats inte handlar om att stoppa eller tvinga tillbaka flyktingbåtar. Insatsen är, liksom övriga pågående insatser i Medelhavet, folkrättsligt förpliktigad att rädda liv i akuta situationer.

Hans Wallmarks andra fråga rör om regeringen kan tänka sig ett svenskt bidrag till insatsen. Om en sådan förfrågan inkommer till regeringen kommer den att analyseras och beredas i enlighet med gängse rutiner i Regeringskansliet.

Stockholm den 2 mars 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.