Nationella kompetensteamets verksamhet

Skriftlig fråga 2015/16:1124 av Betty Malmberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-15
Överlämnad
2016-04-18
Anmäld
2016-04-19
Svarsdatum
2016-04-27
Sista svarsdatum
2016-04-27
Besvarad
2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Sedan år 2014 har Länsstyrelsen Östergötland haft regeringens uppdrag att utveckla och driva ett så kallat nationellt kompetensteam, för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Kompetensteamet arbetar med fortbildning och metodutveckling och även med att ge stöd och råd i dessa frågor till bland annat socialtjänst, polis och ideellt verksamma. En stödtelefon har inrättats, och av en delrapport som lämnades i fjor framgår att av de utsatta personer som samtalen har berört var 60 procent under 18 år och 30 procent under 15 år.

Enligt plan har regeringsuppdraget slutredovisats tidigare i år. Av nu gällande regleringsbrev framgår dock att länsstyrelsen har fått förlängt ansvar för kompetensteamet för hela år 2016. Detta är förvisso bra men ger inga långsiktiga förutsättningar för arbetet. Med tanke på migrationen torde behoven av Nationella kompetensteamets insatser dessutom vara fortsatt stort. 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Är statsrådet beredd att permanenta delar av verksamheten för att ge bättre förutsättningar för arbetet och för fortsatt utveckling av Nationella kompetensteamet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1124 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/02840/JÄM

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1124 av Betty Malmberg (M) Nationella kompetensteamets verksamhet

Betty Malmberg har frågat mig om jag är beredd att permanenta delar av verksamheten för att ge bättre förutsättningar för arbetet och för fortsatt utveckling av Nationella kompetensteamet. Frågan rör det nationella kompetensteam för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck som Länsstyrelsen i Östergötlands län driver på regeringens uppdrag.

Jag delar Betty Malmbergs uppfattning om behovet av det nationella kompetensteamets insatser. För regeringen är arbetet mot mäns våld mot kvinnor och flickor samt hedersrelaterat våld och förtryck angelägna jämställdhetsfrågor. Inte minst det förebyggande arbetet behöver utvecklas så att våldet och dess följdverkningar överhuvudtaget inte ska uppstå. Det nationella kompetensteamet spelar en väsentlig roll i detta avseende.

Regeringen bereder för närvarande det förslag till nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck som utredningen med samma namn lämnade 2015 (SOU 2015:55). En grundläggande fråga i detta sammanhang är jämställdhetspolitikens långsiktiga organisering. Regeringen avser att återkomma vad gäller olika myndigheters ansvar för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. En målsättning är att skapa goda förutsättningar för det slags verksamhet det nationella kompetensteamet bedriver.

Stockholm den 27 april 2016

Åsa Regnér

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.