Nämndemannasystemet

Skriftlig fråga 2022/23:707 av Rasmus Ling (MP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-24
Överlämnad
2023-05-24
Anmäld
2023-05-25
Svarsdatum
2023-05-31
Sista svarsdatum
2023-05-31
Besvarad
2023-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Systemet med nämndemän som dömer i tingsrätterna har flera problem. Det är problem som med jämna mellanrum visar sig och då får negativa följder. I förlängningen hotas tilltron till rättsväsendet.

Att nämndemännen utses av de politiska partierna är ett problem, då det behöver vara ett avstånd mellan den beslutande makten och den dömande makten. Att partier kan uppfattas styra över nämndemän, eller att ge repressalier till den som anses ha dömt fel, är ett problem.

Ett annat problem är att rättegångar vid olika tillfällen har behövt göras om för att nämndemän på olika sätt gett uttryck för sin åsikt i målet innan rättegången är genomförd. Detta medför förstås oerhörda kostnader.

Miljöpartiet vill att systemet med nämndemän ska göras om. Banden till politiken behöver kapas. Lekmannadomare bör utses på ett annat sätt än i dag, och utbildningen för nämndemän behöver förbättras för att undvika situationer där rättegångar tas om.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Avser ministern att ta initiativ till att förändra systemet med nämndemän i tingsrätterna?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:707 besvarad av Justitieminister Gunnar Strömmer (M)


Svar på fråga 2022/23:707 av Rasmus Ling (MP) Nämndemannasystemet

Rasmus Ling har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att förändra systemet med nämndemän i tingsrätterna.

Att vara nämndeman är ett mycket viktigt förtroendeuppdrag. Tillsammans med juristdomare avgör nämndemän mål och ärenden i domstolarna som har stor betydelse för enskilda. Nämndemännen är representanter för allmänheten och bidrar med insyn i domstolarnas verksamhet.

Även om nämndemän utses av de politiska partierna är nämndemannauppdraget inte ett politiskt uppdrag. Nämndemän ska precis som juristdomarna vara opartiska och sakliga och döma efter svensk lag. Domstolarna anordnar obligatoriska introduktions- och repetitionsutbildningar som handlar om nämndemännens roll, uppgifter och skyldigheter.

Det är oerhört viktigt att allmänheten känner förtroende för att domstolarna är oberoende och att det inte finns någon risk för exempelvis politisk påverkan. Frågor om domstolarnas oberoende är prioriterade för regeringen. Tidigare i år tog jag emot 2020 års grundlagskommittés betänkande Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. En utredare har även fått i uppdrag att ta ställning till behovet av åtgärder för att säkerställa nämndemäns lämplighet och kompetens för uppdraget. Utredaren ska också ta ställning till behovet av ytterligare åtgärder för att tydliggöra att nämndemannauppdraget inte är ett politiskt uppdrag och för att i övrigt säkerställa att kravet på saklighet och opartiskhet iakttas. Uppdraget ska redovisas den 1 juni 2023. Inför årets nämndemannaval har jag även för avsikt att bjuda in alla riksdagspartier till ett möte för att diskutera rekryteringen av nämndemän.

Stockholm den 31 maj 2023

Gunnar Strömmer

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.