Myndighetsgemensam tipsfunktion

Skriftlig fråga 2022/23:622 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-03
Överlämnad
2023-05-03
Anmäld
2023-05-04
Svarsdatum
2023-05-10
Sista svarsdatum
2023-05-10
Besvarad
2023-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Att arbetet mot arbetslivskriminalitet fortskrider skyndsamt är viktigt för att inte tappa fart mot dem som vill utnyttja arbetare på svensk arbetsmarknad.

I december ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet om den myndighetsgemensamma tipsfunktionen som delegationen skulle ha levererat en rapport kring den 17 juni 2023. Statsrådet svarade då att en förutsättning för att införa en sådan tipsfunktion var att myndigheter har förutsättningar att byta information med varandra på ett ändamålsenligt sätt.

Vid regeringssammanträdet förra veckan beslutade regeringen att förlänga tiden för utredningen gällande myndighetsgemensam tipsfunktion till 23 februari 2024.

Jag ser med oro på att regeringen nu flera gånger har förlängt olika tider för utredningar kopplade till strategin mot arbetslivskriminalitet i stället för att komma fram med förslag som gör det svårare att fuska på svensk arbetsmarknad.

Parterna på arbetsmarknaden har lyft fram att en myndighetsgemensam tipsfunktion är en viktig del i att ta emot tips där arbetslivskriminalitet sker.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Hur kommer det sig att statsrådet förlänger tiden för denna utredning?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:622 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)

A2023/0 0694 Arbetsmarknadsdepartementet Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:622 av Jim Svensk Larm (S)
Myndighetsgemensam tipsfunktion

Jim Svensk Larm har frågat mig hur det kommer sig att jag förlänger tiden för Delegationen mot arbetslivskriminalitets uppdrag att lämna förslag om en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet.

Den 2 augusti 2022 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv (dir. 2022:87) till Delegationen mot arbetslivskriminalitet. Innebörden av tilläggsdirektivet är att delegationen ska utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet och lämna nödvändiga författningsförslag.

I tilläggsdirektivet anges bl.a. att en förutsättning för att en sådan myndighetsgemensam tipsingång ska fungera på ett ändamålsenligt sätt är att den mottagande myndigheten är behörig att ta emot anmälningar som rör andra myndigheters verksamhetsområden och att informationen kan lämnas vidare till andra myndigheter.

En utredare inom Finansdepartementet har haft i uppdrag att utvärdera möjligheterna till informationsutbyte mellan statliga och kommunala myndigheter och arbetslöshetskassor, i syfte att bl.a. säkerställa att de uppgifter som ligger till grund för utbetalningar från välfärdssystemen är korrekta samt för att stärka förutsättningarna för myndighetsgemensamma kontroller mot arbetslivskriminalitet. I departementspromemorian Utökat informationsutbyte (Ds 2022:13) föreslås utökade möjligheter för myndigheter att utbyta information. Promemorian har remitterats. Utredningens förslag bereds i Regeringskansliet.

I tilläggsdirektivet som regeringen beslutade om den 2 augusti 2022 angavs att uppdraget om tipsfunktionen skulle redovisas senast den 17 juni 2023. För att Delegationen ska kunna beakta beredningen av förslagen från Ds 2022:13 har regeringen beslutat att uppdraget att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion i stället ska redovisas senast den 23 februari 2024. Det kan också tilläggas att respektive myndighet redan idag tar emot tips och anmälningar om arbetslivskriminalitet.

Stockholm den 10 maj 2023

Paulina Brandberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.