Multipla identiteter

Skriftlig fråga 2015/16:1190 av Johan Forssell (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-05-09
Överlämnad
2016-05-09
Anmäld
2016-05-10
Svarsdatum
2016-05-18
Sista svarsdatum
2016-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Att en och samma person använder sig av flera olika identiteter är ett problem som har uppmärksammats alltmer på senare tid. Syftet kan vara att hålla sig undan myndigheter eller att få ersättning beviljad på oriktig grund.

Utifrån vad som framgår av medierapporteringen finns det i dag begränsade möjligheter att uppmärksamma att en person söker asyl i Sverige i syfte att skaffa sig en ny identitet. Det kan till exempel gälla en person som kommit som anhörig eller som arbetskraftsinvandrare till Sverige eller som redan är svensk medborgare.

Problematiken är känd hos såväl Polisen som Skatteverket och Migrationsverket.

Min fråga är:

 

Hur avser justitie- och migrationsministern att förhindra att migrationsprocessen används i syfte att skaffa sig en ny, oriktig identitet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1190 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju/2016/03690/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1190 av Johan Forssell (M) Multipla identiteter

Johan Forssell har frågat mig hur jag avser att förhindra att migrationsprocessen används i syfte att skaffa en ny, oriktig identitet.

Inledningsvis vill jag understryka att det är viktigt att uppehållstillstånd beviljas på riktig grund, oavsett om det rör sig om en asylansökan eller en ansökan om uppehållstillstånd av andra skäl. Sökandens identitet har en central roll i asylprocessen. Migrationsverket ska bedöma trovärdigheten i sökandens berättelse, inklusive uppgifter om identiteten, och använder sig av bland annat muntliga utredningar, kunskapstester och språkanalyser. Migrationsverket har också experter som granskar identitetshandlingars och andra dokuments äkthet.

Välfärdssystemen får naturligtvis inte utnyttjas. I september 2015 tillsatte regeringen en utredning som ska se över välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet. Utbetalningar från välfärdssystemen och andra närliggande skattefinansierade system bygger ofta på tilltron till olika former av intyg. I utredarens uppdrag ingår bland annat att föreslå åtgärder för att minska missbruket av intyg. Det kan till exempel röra sig om missbruk av identitetshandlingar, läkarintyg eller arbetsgivarintyg. Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2017.

Jag följer utvecklingen på området noggrant men ser för närvarande inte någon anledning att vidta ytterligare åtgärder i den här frågan.

Stockholm den 18 maj 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.