Mörkande av sexuella övergrepp

Skriftlig fråga 2015/16:595 av Boriana Åberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-11
Överlämnad
2016-01-12
Anmäld
2016-01-13
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Enligt DN har polisen i Stockholm mörklagt omfattande sexuella övergrepp på unga flickor under festivalen We are Sthlm 2014 och 2015. Anledningen till polisens agerande ska enligt uppgift ha varit ovilja att offentliggöra uppgifter som pekar ut flyktingungdomar som förövare. Inget av de anmälda fallen har gått till åtal.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att se till att polisen utför sina arbetsuppgifter oavsett vilka gärningsmännen är?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:595 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/00238/POL

Dnr Ju216/00239/POL

Dnr Ju2016/00240/POL

Dnr Ju2016/00301/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:590 av Sten Bergheden (M) Polisens arbetssätt, fråga 2015/16:595 av Boriana Åberg (M) Mörkande av sexuella övergrepp, fråga 2015/16:596 av Boriana Åberg (M) Förtroende för polisledningen
och fråga 2015/16:594 av Boriana Åberg (M) Flickors mänskliga rättigheter

Sten Bergheden har frågat mig om jag känt till att polisen tagit politisk hänsyn och inte rapporterat överfall och trakasserier på ett korrekt sätt och om jag tänker vidta några åtgärder för att förhindra att det händer igen i framtiden. Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att polisen utför sina arbetsuppgifter oavsett vilka gärningsmännen är. Boriana Åberg har också frågat mig om jag har fortsatt förtroende för Stockholmspolisens ledning.

Boriana Åberg har även frågat kultur- och demokratiministern vad hon avser att göra för att säkerställa flickors rättighet att besöka musikfestivaler och andra offentliga arrangemang utan att behöva utsättas för sexuella övergrepp. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara också på denna fråga.

Det är arrangören som har det huvudsakliga ansvaret för ordningen och säkerheten vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Arrangören ska därmed se till att dessa genomförs på ett tryggt och säkert sätt. Polismyndigheten ska ingripa för att beivra och utreda brott vid sådana arrangemang och säkerställa att den allmänna ordningen och säkerheten upprätthålls.

Polismyndigheten hanterar och ingriper vid ett mycket stort antal allmänna sammankomster och offentliga tillställningar varje år. Det är Polismyndighetens sak att bedöma vad som är relevant att kommunicera till allmänheten när det gäller händelser som inträffar i anslutning till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. När myndigheten väljer att kommunicera är det en självklarhet att det ska ske sakligt och neutralt. Informationen ska inte bryta mot förundersökningssekretess eller på annat sätt åsidosätta grundläggande rättsäkerhetsprinciper.

Det har framkommit att unga kvinnor under 2014 och 2015 har utsatts för ofredanden och övergrepp vid festivalen We are Stockholm och att det skett under omständigheter som försvårat möjligheten att identifiera och gripa gärningsmännen. Att kvinnor utsätts för sådana gärningar är oacceptabelt men tyvärr inte ovanligt. I alla samhälls- och åldersgrupper finns det män som utövar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld eller begår ofredanden i såväl nära relationer eller i det offentliga rummet. Förekomsten av sådana övergrepp är ett samhällsproblem som ska bekämpas och det är därför viktigt att sådana brott polisanmäls. Utöver polisiära insatser krävs en ökad medvetenhet och förebyggande insatser i hela samhället och av alla relevanta aktörer.

Jag har inte haft kännedom om frågan innan det rapporterades om den i medierna. Det är för tidigt att dra några slutsatser om händelserna vid festivalen och om vilka felaktigheter som eventuellt har begåtts av Polismyndigheten. Jag välkomnar därför rikspolischefens besked om att låta utreda frågan grundligt. I det sammanhanget är det rimligt att beakta om frågan om brott som begås mot män respektive kvinnor behandlas olika i den externa kommunikationen. Med en sådan utredning som grund är det därefter möjligt att analysera behovet av att vidta ytterligare åtgärder. Jag kommer att följa frågan nära.

Stockholm den 19 januari 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.