Morfin i stället för syrgas

Skriftlig fråga 2019/20:1257 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-04-24
Överlämnad
2020-04-27
Anmäld
2020-04-28
Svarsdatum
2020-05-06
Sista svarsdatum
2020-05-06
Besvarad
2020-05-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den 17 april gick Region Gävleborg ut med ett nytt direktiv vad gäller hjälp med syrgas till äldre personer som drabbats av covid-19 men som av någon anledning inte ansågs vara tillräckligt starka för att klara en intensivvårdsbehandling.

I direktivet kunde man läsa följande: "Syrgasbehandling vid palliativ eller kurativ vård i hemmet samt på SÄBO (äldreboenden) är inte aktuellt vid covid-19. I palliativ vård är sambandet mellan hypoxi och upplevd dyspné lågt, varför man bör följa symtomen snarare än syrgassaturationen. Oftast har opioider bättre symtomlindrande effekt än syrgastillförsel."

Vidare gick regionen ut med en förtydligande text om varför patienter på äldreboenden skulle nekas syrgas, nämligen att de anställda saknade rätt kompetens att ordinera syrgas:

Syrgas är ett läkemedel som ska ordineras och doseras i likhet med alla andra läkemedel. Syrgasbehandling kräver särskild teknik och utbildning både av patient och av personal. Behandlingen ges vanligen inom sjukhusvården. Undantag finns, bland annat vid vissa lungsjukdomar, där individuellt utprovad behandling kan ges utanför sjukhus. Behandlingen sätts in efter noggrann diagnostik, utprovning och utbildning av patient. Att sätta in syrgasbehandling utanför sjukhus utan ovanstående hantering är ej aktuellt."

Direktivet från Region Gävleborg pekar på en realitet vi hört genom vittnesmål från andra som arbetar inom vård eller omsorg: Äldre patienter sorteras bort. I stället för att få syrgas som kan rädda livet på dem kan de få morfin, vilket minskar andningsförmågan och söver patienten i syfte att lindra en väntande död.

Runt om i landet ser vi klart och tydligt hur det offentliga bokstavligt talat låter vissa patienter dö. Detta trots att det finns sätt att rädda vissa av dem, vilket Läkartidningen också tydligt konstaterat: "Syrgasbehandling och intensivvård med respiratorbehandling förbättrar överlevnaden och chansen att bli helt frisk vid svår covid-19." För många av oss är detta fullkomligt oacceptabelt.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Accepterar ministern att äldre covid-19-patienter nekas något så basalt som syrgas och därmed förpassas till palliativ behandling när det ändå finns en chans att rädda dem, och kan vi förvänta oss att ministern agerar för att säkerställa tillgången till syrgas vid berörda inrättningar?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1257 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)
Svar på fråga 2019/20:1257 av Markus Wiechel (SD)
Morfin i stället för syrgas

Markus Wiechel har frågat mig om jag accepterar att äldre covid-19-patienter nekas något så basalt som syrgas och därmed förpassas till palliativ behandling när det ändå finns en chans att rädda dem, och om vi kan förvänta oss att jag agerar för att säkerställa tillgången till syrgas vid berörda inrättningar.

Vården i Sverige ska ges på lika villkor för hela befolkningen. Äldre och yngre patienter ska t.ex. få syrgasbehandling och intensivvård på samma villkor. På dessa punkter är hälso- och sjukvårdslagen och principerna om prioriteringar glasklara.

Som jag svarat frågeställaren tidigare avgör alltid ansvarig läkare efter en medicinsk och medicinsk-etisk bedömning vilka insatser som är lämpliga för varje enskild patient. Det görs såväl till vardags som under den här extraordinära situationen. I läkarens bedömning ingår att ta hänsyn till hur stor möjlighet personen, oavsett antal levnadsår, har att klara av behandlingen och därefter återfå ett gott liv.

På vilka vårdinrättningar en viss behandling ska ges avgörs av professionen och vårdens huvudman. Om bedömningen är att en viss behandling är lämplig för en person ska han eller hon naturligtvis transporteras till en vårdinrättning där denna behandling ges.

Stockholm den 6 maj 2020

Lena Hallengren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.