Till innehåll på sidan

Moratorium för tillståndsärenden för småskaliga vattenverksamheter

Skriftlig fråga 2015/16:1127 av Kristina Yngwe (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-18
Överlämnad
2016-04-19
Anmäld
2016-04-21
Svarsdatum
2016-04-27
Sista svarsdatum
2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Riksdagen har nyligen riktat ett tillkännagivande där regeringen uppmanas att i arbetet med en vattenverksamhetsproposition säkerställa att nya tillståndsprövningar för vattenverksamheter ska vara flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter. En stor del av befintlig småskalig verksamhet bedrivs med stöd av äldre lagstiftning från 1918 års vattenlag eller beslut från 1800-talet eller av kungliga privilegiebrev eller urminnes hävd. Det är uppenbart att dessa typer av befintliga verksamheter inte uppfyller dagens miljö- eller rättskrav som prövas enligt miljöbalken. Än mindre uppfyller verksamheterna de krav som åtgärdsprogrammet syftar till. Länsstyrelsen är den myndighet som i första hand har rätt att pröva och utöva tillsyn av vattenverksamheter. Detta har lett till omfattande konflikter, då myndigheterna kräver att verksamheterna som bedrivs med stöd av äldre tillstånd skaffar moderna tillstånd. En omfattande och kostsam tillståndsprocess som är utformad för att tillämpas vid nybyggnad leder till nya krav på befintliga verksamheter som många inte klarar att genomföra. Frågan som verksamhetsägaren av ett litet kraftverk ställs inför är om det är värt eller ens möjligt att fortsätta bedriva verksamheten. Ytterst får detta omfattande och allvarliga personliga konsekvenser för verksamhetsutövaren, eftersom verksamheten ofta bedrivs på den privata bostadsfastigheten. Det är bra att ett nytt regelverk nu är under utarbetning, men till dess att sådana regler är på plats anser vi att det behövs ett tillfälligt stopp, ett moratorium, för ny- och omprövning av befintliga mindre vattenverksamheter.

Frågan till klimat- och miljöminister Åsa Romson är därför:

 

Hur ser ministern på möjligheten att införa ett tillfälligt stopp, ett moratorium, för ny- och omprövning av befintliga mindre vattenverksamheter till dess att ett nytt regelverk är på plats?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1127 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/01089/Nm

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöministern samt vice statsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1127 av Kristina Yngwe (C) Moratorium för tillståndsärenden för småskaliga vattenverksamheter

Kristina Yngwe har frågat mig hur jag ser på möjligheten att införa ett tillfälligt stopp, ett moratorium, för ny- och omprövning av befintliga mindre vattenverksamheter till dess att ett nytt regelverk är på plats.

Som jag har svarat i samband med tidigare riksdagsfrågor följer det av miljöbalken en skyldighet för tillsynsmyndigheten att utöva tillsyn över de verksamheter som omfattas av tillsynsansvaret. Länsstyrelsen ansvarar som huvudregel för tillsynen över vattenverksamheter och ska därmed se till att sådana verksamheter inom länet bedrivs på ett sätt som är fören-ligt med miljöbalkens bestämmelser. Denna tillsyn sker i enlighet med sedan länge beslutade regelverk och jag förutsätter att Kristina Yngwe och jag är överens om att vattenverksamhet även fortsättningsvis som huvudregel ska vara tillståndspliktigt. Om en tillståndspliktig verksamhet bedrivs utan tillstånd är det tillsynsmyndighetens, i detta fall länsstyrel-sens, ansvar att se till att rättelse sker.

På riksdagens initiativ tillsatte den förra regeringen den så kallade vatten-verksamhetsutredningen (M 2012:01) för att se över reglerna om vatten-verksamheter. Vattenverksamhetsutredningen har överlämnat två del-betänkanden och ett slutbetänkande till regeringen. Samtliga betänkan-den har remitterats och förslagen från utredningen bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Jag har inte för avsikt att ta några nya initiativ under tiden som detta arbete pågår.

En framtida lagreglering behöver se till att vi ökar takten för att anpassa vattenkraften till miljökraven, och bidra till att vi når de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen samt de mål som finns inom energi- och klimatpolitiken. I detta arbete har regeringen uppmärksammat att


förhållandena för småskalig vattenkraft bör övervägas särskilt, t.ex. vad gäller värnande av kulturmiljöintressen.

Stockholm den 27 april 2016

Åsa Romson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.