Till innehåll på sidan

Möjligheten att driva företag i Sverige

Skriftlig fråga 2015/16:1066 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-04
Överlämnad
2016-04-06
Anmäld
2016-04-07
Svarsdatum
2016-04-13
Sista svarsdatum
2016-04-13
Besvarad
2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Sverige är ett litet exportberoende land i norra Europa som är beroende av sin tillväxt för att ta plats på marknader utanför det egna landets gränser. Det kräver ett ständigt arbete med att riva handelshinder, stärka företags exportmöjligheter och att arbeta med att förbättra förutsättningarna för att bedriva företagande nationellt, regionalt och lokalt i Sverige. Sverige har alla förutsättningar för tillväxt med de gröna näringarna kopplade till livsmedelsindustrin som växtkraft, inte minst i Skåne. Den bördiga åkermarken ger en naturlig tillgång till högkvalitativa råvaror.

Ett exempel där vi ser att ökade kostnader för transport slår ut företagsamheten är Bjuv i nordvästra Skåne där vi den 31 mars mottog beskedet att Findus flyttar sin verksamhet till Tyskland. Anledningen anges vara en överetablering i kombination med att Bjuv ligger för långt bort från de stora marknaderna i Syd- och Västeuropa, vilket orsakar dyra transportlösningar.

Nedläggningen av Findus i Bjuv innebär stora spridningseffekter för såväl underleverantörer som odlare i Skåne och Halland. Ärtodlingar i södra Sverige berörs exempelvis, där 500 odlare som förser Findus med ärtor till fryspåsarna nu riskerar att få dra ned på sin verksamhet. Totalt odlar de på 8 500 hektar. Det blir 3,5-4 kilo ärtor per svensk och år.

Under alliansregeringen togs steg för att göra det mer attraktivt att driva företag och industri i Sverige genom bland annat förkortade handläggningstider, avskaffad revisionsplikt för små företag, förbättrad service och tillgänglighet samt bättre överblick över regelområdet för enskilda företagare.

Likaså drevs en linje för att skapa en utveckling med förenkling och bättre möjligheter inom det offentliga. Inom ramen för detta ska det finnas bättre förutsättningar för den svenska marknaden för offentlig upphandling av mat. Genom enkla och flexibla regler kan tillgängligheten för svenska småföretag öka, och därmed skapas bättre förutsättningar för våra lantbrukare och matföretagare att vara med i upphandlingsprocesser och bli alltmer konkurrenskraftiga på den globala marknaden tillsammans med livsmedelsindustrin.

Med regeringens politik får vi i stället högre skatter på transporter, och det blir dyrare för företag att nyanställa såväl unga som äldre till ett bättre företagsklimat och fler arbetstillfällen. Till detta kommer en försvårande och utestängande lagstiftning på upphandlingsområdet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg följande:

Vilka åtgärder och initiativ tänker ministern ta för att underlätta för enskilda företagare att konkurrera på lika villkor, trots alla de ovan nämnda nackdelarna och hindren som nu möter företagare?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1066 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2016/02617/FF

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1066 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Möjligheten att driva företag i Sverige

Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om vilka åtgärder och initiativ jag som minister har för avsikt att ta för att underlätta för enskilda företagare att konkurrera på lika villkor.

Svensk ekonomi är stark. Tillväxten ligger på omkring 4 procent vilket är högst i Norden men även högre än USA, Tyskland och Storbritannien. Under 2015 växte exporten med över 5 procent. Sedan den här regering-en tillträdde har 80 000 fler ett jobb att gå till och arbetslösheten har pressats ner under 7 procent.

Regeringen har ökat underhållet av järnväg med 1,24 miljarder kronor årligen 2016–2018. Utöver detta satsas även 200 miljoner kronor extra årligen 2016–2019 på ökat underhåll av väg och järnväg med fokus på landsbygden.

Sverige är en industrination. Regeringen har presenterat en nyindustria-liseringsstrategi för att främja utvecklingen av Sveriges smarta industri. Strategin ska stärka företagens omställningsförmåga och konkurrens-kraft genom att fokusera på digitalisering, hållbar produktion, kunskaps-försörjning och riktad forskning och innovation.

Därutöver arbetar regeringen även med att ta fram en nationell livs-medelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan. Mål för arbetet är att öka sysselsättningen, produktionen, exporten, innovationskraften och lönsamheten i livsmedelskedjan, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås.

Regeringens fortsatta förenklingsarbete inriktas mot att bättre ta tillvara digitaliserings möjligheter. Med fler och bättre digitala processer som anpassas utifrån företagens förutsättningar och behov blir det möjligt att få överblick och kontroll över de krav som myndigheter ställer på dem. Det gör det också möjligt att få en mer lika hantering över landet, oberoende var en företagare är aktiv.

Findus besked om att flytta sin verksamhet till Tyskland skapar en stor osäkerhet för de människor som berörs och för livsmedelsindustrin i den berörda regionen. Jag har därför bjudit in ledningen för Findus till Näringsdepartementet för att de ska kunna berätta om bakgrunden till beslutet och hur företaget ser på framtiden, inte minst för sina anställda.

Stockholm den 12 april 2016

Mikael Damberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.