Till innehåll på sidan

Möjlighet för vårdpersonal att söka arbetstillstånd från Sverige

Skriftlig fråga 2022/23:833 av Annika Hirvonen (MP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-03
Överlämnad
2023-07-03
Besvarad
2023-07-17
Sista svarsdatum
2023-07-17
Svarsdatum
2023-07-17
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

Den 2 juli rapporterade Dagens Nyheter att Region Sörmland har arbetat för att lösa bristen på barnmorskor genom att rekrytera internationellt. Barnmorskorna måste först genomgå utbildningar i svenska och klara ett antal prov för att kunna få arbeta i Sverige.

I dag kräver regelverket att de efter att ha avslutat den utbildningen måste resa hem för att söka arbetstillstånd. Förutom att detta i varje enskilt fall innebär att det dröjer ett antal månader extra innan de kan börja arbeta i regionerna kan det i vissa enskilda fall också få allvarliga konsekvenser för familjerna. I fallet som DN rapporterar om finns ett svårt sjukt barn som är hänvisat till en riskfylld transport med ambulansflyg för att inte resan till hemlandet ska vara omöjlig att genomföra. Resan i sig innebär alltså en risk för barnets liv. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Maria Malmer Stenergard:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att underlätta regionernas rekrytering av barnmorskor och annan vårdpersonal genom att i fler fall göra det möjligt att söka arbetstillstånd från Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:833 besvarad av Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Ju2023/01627 Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:833 av Annika Hirvonen (MP)
Möjlighet för vårdpersonal att söka arbetstillstånd från Sverige

Annika Hirvonen har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att underlätta regionernas rekrytering av barnmorskor och annan vårdpersonal genom att i fler fall göra det möjligt att söka arbetstillstånd i Sverige.

Frågan tar sin utgångspunkt i ett enskilt ärende som jag som statsråd inte kan uttala mig om. Jag kan inte heller påverka hur en myndighet eller domstol hanterar enskilda ärenden men förutsätter att det sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Det är viktigt att värna den reglerade invandringen och en grundläggande huvudregel i utlänningslagen är att en utlänning som vill ha uppehålls- eller arbetstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i Sverige.

Regeringen arbetar för att förbättra förutsättningarna för den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen och har bland annat gett Migrationsverket i uppdrag att främja sådan invandring. I Migrationsverkets regleringsbrev för 2023 anges också att myndigheten ska förkorta kötiderna för öppna ärenden och öka andelen beslut som fattas inom författningsstyrd tid och att det särskilt gäller prövningen av ansökningar om uppehålls-tillstånd för arbete. Regeringen har också beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring. Jag vill inte föregå utredningen.

Stockholm den 17 juli 2023

Maria Malmer Stenergard

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.