Minskat stöd till vaccin

Skriftlig fråga 2015/16:719 av Sofia Arkelsten (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-01
Överlämnad
2016-02-02
Anmäld
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-10
Svarsdatum
2016-02-22
Besvarad
2016-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

När Miljöpartiet har biståndsministerposten minskar Sverige stödet till vaccin. Det väcker frågor och skapar oro. Framför allt riskerar det att påverka människors liv och hälsa.

Stödet till vaccinalliansen Gavi och Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria är en viktig del i vår biståndspolitik. Effekten är tydlig. Små barn dör inte längre av sjukdomar som går att förebygga. Det bygger motståndskraft på flera plan och stärker samhällen. Sjukdomar som är hälsohot i fattiga länder kan förebyggas och behandlas. Vissa sjukdomar kan till och med utrotas.

Vaccinalliansen Gavi har redan fått sänkta anslag med 50 miljoner kronor av de 350 miljoner kronor som föreslogs i budgeten för 2015 – det är en minskning med 100 miljoner kronor jämfört med Moderaternas förslag på en höjning till 400 miljoner för i år.

Nu verkar det som att regeringen också vill dra ned anslaget till Globala fonden med 300 miljoner till 550 miljoner kronor. Den fick 850 miljoner förra året i både regeringens och Moderaternas budgetförslag.

Redan 2014 aviserade statsrådet Isabella Lövin att vaccin var något hon kunde tänka sig att dra ned på. Nu händer det. Det är ingen slump. Det är en politisk prioritering.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet vilken motivering statsrådet har till en sänkning av medel till Globala fonden.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:719 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Lövin

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:719 av Sofia Arkelsten (M) Minskat stöd till vaccin

Sofia Arkelsten har frågat mig hur jag motiverar sänkningen av medel till Globala fonden mot aids, tuberkolos och malaria.

I ett läge med hårt ansträngd budget till följd av den internationella flyktingkrisen har regeringen tvingats till tuffa prioriteringar. I detta läge har regeringen valt att prioritera organisationer som jobbar direkt med hälsa samt med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) såsom UNAIDS, UNFPA, UNICEF och UNDP som har fått ett bibehållet eller ökat stöd. Många av dessa systembärande organisationer är hårt ansatta, medan Globala fonden har ett starkt finansiellt läge.

Regeringen anser att Globala fonden på ett effektivt sätt gör ett mycket viktigt arbete. Sverige står fast vid sitt utlovade löfte att vara en stor givare till Globala fonden och kommer under avtalsperioden 2014-2016 betala ut totalt 2,2 miljarder kronor mot tidigare utfästelser om 2,5 miljarder. Detta är 200 miljoner kronor mer än under den tidigare avtalsperioden. För 2016 betalas 550 miljoner kronor ut. Globala fonden är därmed en av de största mottagarna av svenskt bistånd, och Sverige är en av de tio största givarna till fonden.

Hälsa, med starkt fokus på SRHR, är prioriterat i det svenska utveck-lingssamarbetet. Regeringen understryker särskilt vikten av att se på dessa frågor ur ett rättighets- och jämställdhetsperspektiv.

Jag kan försäkra Sofia Arkelsten att Sveriges engagemang för de globala hälsofrågorna, inklusive såväl Globala fondens verksamhet som Gavis arbete för att öka tillgången och användningen av vaccin, är fortsatt starkt. Regeringen värnar global hälsa inom ramen för de förutsättningar som biståndsramen ger.

Stockholm den 22 februari 2016


Isabella Lövin

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.