Till innehåll på sidan

Minskat regelkrångel i gruvnäringen

Skriftlig fråga 2021/22:741 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-01-13
Överlämnad
2022-01-13
Anmäld
2022-01-14
Svarsdatum
2022-01-26
Sista svarsdatum
2022-01-26
Besvarad
2022-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

Under många år har Sverige legat i topp på den internationella rankningslistan över gruvnationer men har tyvärr de senaste åren tappat kraftigt. Detta beror på det alltmer omfattande regelkrånglet och att det tar för lång tid att få alla nödvändiga tillstånd. Moderaterna vill ha en stark gruvnäring som skapar nya arbetstillfällen, som tillgodoser behovet av kritiska mineraler och som inte ger avkall på miljön. Då krävs åtgärder mot de krångliga regler som i dag omgärdar gruvnäringen och hämmar utvecklingen.

Med anledning av det ovanstånde vill jag ställa följande fråga till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska regelkrånglet inom gruvnäringen och för att korta beslutstiderna så att Sverige inte behöver vara beroende av gruvor i Kina och Kongo-Kinshasa?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:741 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

N2022/00065 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:741 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Minskat regelkrångel i gruvnäringen

Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska regelkrånglet inom gruvnäringen och för att korta beslutstiderna så att Sverige inte behöver vara beroende av gruvor i Kina och Kongo-Kinshasa.

Svensk gruv- och mineralnäring har stor betydelse för Sverige som land, i
det regionala och lokala perspektivet samt utanför Sveriges gränser. Det handlar om arbetstillfällen, välfärd och utvinning av mineral och metall som är viktiga för en grön omställning. Sverige ligger långt framme i klimatomställningen, tack vare stora gröna investeringar och en tydlig politisk riktning. Vi tänker driva på för en allt snabbare klimatomställning och vårt land ska ta sin del av ansvaret för att få ned utsläppen. Detta möjliggörs av en god tillgång till nödvändiga och innovationskritiska metaller och mineral. För Sverige innebär det en möjlighet att bidra med metaller och mineral som framställs på ett mer hållbart, miljöanpassat och socialt ansvarsfullt sätt än i omvärlden. Sverige ska fortsätta utveckla gruvindustrin och samtidigt vara ett föregångsland inom mineralnäringen när det gäller hållbar utveckling.

Det är viktigt för regeringen att Sverige har moderna och effektiva tillståndsprocesser. Tillståndsprocesserna på gruv- och mineralområdet regleras i både miljöbalken och minerallagen (1991:45). Regeringen har tillsatt Miljöprövningsutredningen (M 2020:06) med uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att uppnå en mer modern och effektiv prövning
enligt miljöbalken. Utredningen ska lämna sitt betänkande den 31 maj 2022. Vidare har regeringen tillsatt en utredning om prövningsprocesser och regelverk för en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral (N 2021:01). Utredningen ska analysera och föreslå förändringar
av prövningsprocesser och regelverk så att bättre hänsyn kan tas till både
ett projekts lokala miljöpåverkan och dess samhällsnytta, till exempel minskad global klimatpåverkan, samt så att en större andel av det värde som gruv- och mineralnäringen genererar kan komma hela landet till del. Utredningen ska lämna sitt betänkande i slutet av oktober 2022.

Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att utveckla metoder och samverkansformer för att främja en effektiv samrådsprocess enligt miljöbalken. Regeringen har också beslutat om uppdrag till länsstyrelserna och Domstolsverket att utvärdera om det finns förutsättningar att utveckla en eller flera digitala tjänster för någon eller några typer av tillståndsansökningar enligt miljöbalken för att på så sätt effektivisera processen, ett uppdrag som har redovisats och nu bereds inom Regeringskansliet. I december 2021 gav regeringen Naturvårdsverket och länsstyrelserna i uppdrag att i samråd med Domstolsverket göra en förstudie som syftar till att se över förutsättningarna för att utveckla en myndighetsgemensam vägledning för miljötillståndsprövningen och miljöbedömningsprocessen. Syftet med uppdraget är att möjliggöra en mer enhetlig prövningsprocess nationellt och att öka effektiviteten i prövningen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022

En hållbar försörjning av metaller och mineral förutsätter även en effektiv ärendehandläggning. De uppdrag och utredningar som nu pågår är viktiga i arbetet att förkorta och effektivisera processerna för olika tillstånd för gruvverksamhet. Jag vill däremot inte föregripa de överväganden och förslag som utredningarna har i uppgift att göra och föra fram bl.a. avseende minerallagen.

Stockholm den 24 januari 2022

Karl-Petter Thorwaldsson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.