Till innehåll på sidan

Minskat ekonomiskt stöd till folkhögskolor

Skriftlig fråga 2022/23:452 av Ewa Pihl Krabbe (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-14
Överlämnad
2023-03-15
Anmäld
2023-03-16
Svarsdatum
2023-03-22
Sista svarsdatum
2023-03-22
Besvarad
2023-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

I år får Sveriges folkhögskolor och studieförbund en halv miljard mindre i statligt stöd. På Furuboda folkhögskola i Skåne blir man av med 35 studieplatser, och man överväger att lägga ned den tvååriga utbildning till undersköterska som nyligen startats.

På Valjevikens folkhögskola i Blekinge har man erbjudit undersköterskeutbildning i närmare 20 år, och man är med i Vård- och omsorgscollege. Trots tillräckligt med sökande var skolan tvungen att ställa in utbildningen, detta som en konsekvens av minskade statliga anslag i år. De elever som hade tänkt att utbilda sig till undersköterska, av vilka cirka 80 procent är kvinnor, riskerar nu att bli arbetslösa med alla dess konsekvenser i stället för att få en utbildning som det råder brist på.

Det är självklart att det är mycket svårt att göra en långsiktig planering för en längre utbildning när förutsättningarna är så oförutsägbara.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Avser ministern att vidta åtgärder så att folkhögskolorna kan fortsätta med utbildningar till bristyrken?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:452 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2023/ 00991 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:452 av Ewa Pihl Krabbe (S)
Minskat ekonomiskt stöd till folkhögskolor

Ewa Pihl Krabbe har frågat mig om jag avser vidta åtgärder så att folkhögskolorna kan fortsätta med utbildningar till bristyrken.

Låt mig börja med att konstatera att regeringen fäster stor vikt vid en god kompetensförsörjning. Att säkerställa välfärdens och det privata näringslivets kompetensförsörjning är viktigt för Sveriges konkurrenskraft. Satsningar görs därför på utbildningssystemet.

Riksdagen har fattat beslut om budgetpropositionen för 2023 där några av regeringens viktiga förslag var en fortsatt satsning på statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning och medel för att antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskolan även i fortsättningen ska ligga på en hög nivå.

Riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2023 innebär också, i enlighet med regeringens förslag, att ungefär 4,6 miljarder kronor fördelas till folkbildningen. Det Ewa Pihl Krabbe kallar minskat ekonomiskt stöd till folkhögskolor handlar i själva verket om att tillfälliga extra medel som tillförts i omgångar under pandemin upphörde vid utgången av 2022. Det var sedan tidigare aviserat att dessa medel skulle upphöra och regeringen bedömde i sina prioriteringar att behovet av tillfälliga förstärkningar med anledning av pandemin inte kvarstår och tilldelningen av medel återgick därför till sin normala nivå.

Folkbildningen får även under 2023 ett stort statsbidrag och har inom ramen för bidraget möjlighet att anordna utbildningar med olika inriktningar, däribland mot bristyrken.

Jag avser inte för närvarande att vidta några sådana åtgärder som frågeställaren efterfrågar men jag följer frågan noga och utesluter inte framtida åtgärder.

Stockholm den 22 mars 2023

Mats Persson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.