Till innehåll på sidan

Minskade resurser till Inspektionen för vård och omsorg

Skriftlig fråga 2015/16:640 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-19
Överlämnad
2016-01-19
Anmäld
2016-01-20
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

 

I julhelgerna fattade vänsterregeringen beslutet att antalet kontroller av boenden för barn kommer att halveras nu år 2016, jämfört med tidigare. Ett beslut som redan har fått kritik från bland annat olika barn- och brukarföreningar. Beslutet berör barn och unga placerade på HVB- och LSS-boenden. Dessa boenden har hittills inspekterats minst två gånger per år, men ska efter beslutet bara inspekteras en gång per år. En bidragande faktor är det ökande trycket och belastningen på Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, framför allt gällande boende för ensamkommande barn.

Moderaterna har presenterat en rad förslag för att förbättra kvaliteten i välfärden, till exempel generell tillståndsplikt för både offentliga och privata utförare, kvalitetskrav från start vad gäller ledning, grundläggande kompetens, ägarskap och långsiktig ekonomisk hållbarhet samt bättre möjligheter till uppföljning och tillsyn.

Dessutom har Moderaterna på riksdagens bord presenterat förslag på ytterligare ca 50 miljoner kronor per år för att just stärka tillsyn och uppföljning hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Verkligheten i regeringens budget talar ett annat språk. Där minskas anslaget till Ivo åren 2016 och 2017 med 59 miljoner kronor.

Halvering av kontroller för utsatta barn kan i sämsta fall leda till att barn hamnar i kläm eller inte blir sedda på det sätt som lagstiftningen tydliggör.

I stället för att dra ned på kvalitetskontroller, tillsyn och uppföljning, kräver vårdens och omsorgens kvalitet stärkta resurser.

Utökade resurser behövs för att kunna genomföra en ännu mer koncentrerad tillsyn och uppföljning i syfte att säkerställa kvalitet.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

På vilket sätt kommer regeringen och ansvarigt statsråd att se till att minskade resurser till myndigheten Ivo inte leder till sämre kvalitet, och på vilket sätt kommer regeringen att utvärdera om regeringens resurser inte är tillräckliga för att fullfölja myndighetens arbete?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:640 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr

S2016/00377/FST

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:640 av Cecilia Widegren (M) Minskade resurser till Inspektionen för vård och omsorg

Cecilia Widegren har frågat mig på vilket sätt regeringen och jag kommer att se till att minskade resurser till myndigheten IVO inte leder till sämre kvalitet, och på vilket sätt regeringen kommer att utvärdera om regeringens resurser inte är tillräckliga för att fullfölja myndighetens arbete?

I budgetpropositionerna för 2013 och 2014 ökades anslaget för IVO temporärt under åren 2013-2016. Syftet med den temporära förstärkningen var att använda medlen till utveckling av IT-system, register, metodutveckling, och kunskapsöverföring. Beslutet fattades av den dåvarande regeringen och gav följande anslagsramar för myndigheten: för 2013 (1 juni – 31 december) - 376 miljoner kronor, för 2014 - 648,5 miljoner kronor och för 2015 - 634 miljoner kronor. För 2016 har 638,5 miljoner kronor anvisats till IVO. Därefter upphör den temporära förstärkningen och anslaget utgår från den dåvarande regeringens beräknade anslagsnivå.

Ändringen av frekvenstillsynen innebär att IVO ska inspektera samtliga boenden för barn och unga regelbundet med lämpliga tidsmellanrum, minst en gång per år. IVO föreslog i sitt Budgetunderlag för 2016-2018 att regeringen skulle avskaffa kravet på frekvenstillsyn av boende för barn och unga. Enligt IVO skulle det ge möjlighet att bedriva en effektivare tillsyn. Regeringen bedömer att det är viktigt med kontinuitet i tillsynen av boenden för barn och unga och att tillsynen ska ske löpande och med regelbundna intervaller.

Klagomålsutredningen (S2014:15) har i december lämnat sitt slutbetänkande Nya perspektiv i klagomål och tillsyn. I betänkandet föreslås hur hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal kan bli enklare, mer ändamålsenlig och effektivare och på så sätt indirekt frigöra resurser för den tillsyn som IVO bedriver. Regeringen bereder för närvarande förslagen.

Regeringen följer också IVO och utvecklingen på området löpande.

Stockholm den 27 januari 2016

Gabriel Wikström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.