Till innehåll på sidan

Miljökonsekvenserna av havsbaserad vindkraft

Skriftlig fråga 2022/23:638 av Tobias Andersson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-05
Överlämnad
2023-05-08
Anmäld
2023-05-09
Svarsdatum
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Besvarad
2023-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Regeringen har i omgångar kommunicerat kring och agerat för den havsbaserade vindkraftens intressen. Detta utan samordning med Sverigedemokraterna, trots energidelen i Tidöavtalet, vilken även nämner vindkraften. Det torde vara en diskussion i sig själv, men det finns ett flertal frågetecken kring den havsbaserade vindkraften, som regeringspartierna med Romina Pourmokhtari i spetsen nu vurmar för.

Utöver att det i vissa fall riskerar att förstöra ovärderliga kulturvärden och fastighetspriser när vackra kustremsor förstörs av synliga vindsnurror drabbar det även miljön.

Det känns naturligt att anta att miljön, inte minst den maritima, påverkas negativt av enorma fundament förankrade i botten och kabelutbyggnad till en potentiell uppsjö av havsbaserade vindkraftverk. Vidare lyfts nu farhågor från olika håll kring det slitage som inte minst väderförhållandena bidrar till och som resulterar i miljöfarliga ämnen, såsom mikroplaster, i naturen. Då det torde ligga i allas intresse att minska mängden plast i havet har detta väckt frågor.

Mot denna bakgrund önskar jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari följande: 

 

Avser statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att förhindra negativa miljökonsekvenser av havsbaserad vindkraft?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:638 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

KN2023/ 0 3073 Klimat- och näringslivsdepartementet Klimat- och miljöministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:638 av Tobias Andersson (SD)
Miljökonsekvenserna av havsbaserad vindkraft

Tobias Andersson har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att förhindra negativa miljökonsekvenser av havsbaserad vindkraft.

All ny fossilfri elproduktion som bidrar till en snabb expansion av vårt energisystem behövs. Vindkraften har vidare en viktig plats i energimixen.

Enligt gällande lagstiftning ska hänsyn tas till olika miljöaspekter vid etablering av vindkraft till havs. Det åligger bland annat verksamhetsutövare att utreda och bedöma en verksamhets miljöpåverkan. Det finns även krav på att verksamhetsutövare ska vidta försiktighetsmått till skydd för miljön. Vidare ska bästa möjliga teknik användas och verksamhetens lokalisering vara lämplig. Även regler om artskydd och Natura 2000 har stor betydelse i sammanhanget.

Utgångspunkten i regeringens hantering av ansökningar om tillstånd till havsbaserad vindkraft är att handläggningen ska ske skyndsamt och effektivt samtidigt som miljöskyddet inte eftersätts. Ärendena är komplexa och innefattar ett omfattande underlag med många olika frågeställningar. Det är därför av stor vikt att regeringen bedömer ärendena ur alla relevanta aspekter.

För att förstå effekterna av havsbaserad vindkraft är det också viktigt med ökad kunskap. Forskningsprogrammet Vindval, som är ett samarbete mellan Statens energimyndighet och Naturvårdsverket, är ett exempel på det. Under 2022 har tre Vindvalsrapporter om havsbaserad vindkraft publicerats, bland annat om vilken påverkan havsbaserad vindkraft har på det marina livet.

Stockholm den 17 maj 2023

Romina Pourmokhtari

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.