Miljöhänsyn i läkemedelsanvändning

Skriftlig fråga 2012/13:659 av Leander, Helena (MP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-07-16
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2013-08-14
Svar anmält
2013-08-15
Anmäld
2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 16 juli

Fråga

2012/13:659 Miljöhänsyn i läkemedelsanvändning

av Helena Leander (MP)

till miljöminister Lena Ek (C)

I sitt delbetänkande Minska riskerna med farliga ämnen! Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö (SOU 2012:38) föreslog Miljömålsberedningen fem nya etappmål under miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Nu har regeringen med vissa justeringar beslutat om fyra av dessa, men etappmålet om ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning blev det ingenting av, trots att en enig beredning stod bakom förslaget samt att mottagandet över lag var positivt.

Jag vill därför fråga miljöministern om hon avser att återkomma med beslut om ett etappmål om ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning.

Svar på skriftlig fråga 2012/13:659 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 14 augusti

Svar på fråga

2012/13:659 Miljöhänsyn i läkemedelsanvändning

Miljöminister Lena Ek

Helena Leander har frågat mig om jag avser att återkomma med beslut om ett etappmål om ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning.

Miljömålsberedningen föreslog i sitt betänkande 2012 att regeringen skulle införa fem nya etappmål under miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Regeringen beslutade i juni i år om fyra av de föreslagna etappmålen: att minska kemikalieriskerna för barn, avgifta kretsloppen för varor och återvunnet material, utveckla EU:s kemikalieregler genom att stärka tillämpningen av substitutionsprincipen och öka takten i utfasningen av farliga ämnen. Beslutet innebär att ett arbete nu kan påbörjas för att nå dessa.

När det gäller det föreslagna femte etappmålet, om ökad miljöhänsyn
i EU:s läkemedelslagstiftning, pågår fortfarande beredning inom Regeringskansliet. Regeringen fattar beslut om etappmålen i takt med att de är färdigberedda.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.