mervärdesskatt vid begravningsuppdrag

Skriftlig fråga 2001/02:1217 av Erik Ågren, Jan (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-05-23
Anmäld
2002-05-28
Besvarad
2002-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 23 maj

Fråga 2001/02:1217

av Jan Erik Ågren (kd) till finansminister Bosse Ringholm om mervärdesskatt vid begravningsuppdrag

Riksskatteverket har i skrivelse Mervärdesskatt vid begravningsuppdrag, dnr. 8930-01/120, låtit ändra synsättet på hur begravningsuppdrag ska mervärdesbeskattas.

I praktiken har ett tillhandahållande av en begravning setts som en mängd olika tillhandahållanden av varor och tjänster. Det kan t.ex. vara fråga om kista, balsamering, transport av avliden, bisättning, blommor och minnesstund. Detta innebär att en begravningsfaktura i dag kan innehålla flera olika skattesatser och även tillhandahållanden som är undantagna från mervärdesskatt. Man tillämpar principen att en begravningsentreprenör vid sitt tillhandahållande till dödsboet använder den skattesats som underleverantören har tillämpat vid sitt tillhandahållande till begravningsbyrån.

Riksskatteverket har nu valt att ändra praxis till att begravning som tjänst ska beskattas med 25 % moms oavsett evenemangets beståndsdelar.

På detta sätt har ett flertal kulturinslag utsatts för en kraftig skattehöjning samtidigt som kostnaderna för anhöriga att begrava den bortgångne kraftigt höjts.

Avser ministern att återinföra den praxis som tidigare rått på begravningsområdet och låta begravningar mervärdesbeskattas i sina respektive beståndsdelar?

Svar på skriftlig fråga 2001/02:1217 besvarad av

den 29 maj

Svar på fråga 2001/02:1217 om mervärdesskatt vid begravningsuppdrag

Finansminister Bosse Ringholm

Jan Erik Ågren har frågat mig om jag avser att återinföra den praxis som tidigare rått på begravningsområdet och låta begravningar mervärdesbeskattas i sina respektive beståndsdelar.

Jan Erik Ågren uppger att en begravning i praktiken setts som en mängd olika tillhandahållanden av varor och tjänster (kista, balsamering, transport av avliden, bisättning, blommor och minnesstund). En begravningsfaktura har därför kunnat vara uppdelad på flera olika skattesatser och även kunnat innehålla tillhandahållanden som är undantagna från mervärdesskatt. Riksskatteverket har nu genom en skrivelse valt att ändra praxis på sådant sätt att begravning anses som en enda tjänst och således ska beskattas med skattesatsen 25 % oavsett evenemangets beståndsdelar.

I det aktuella fallet har Riksskatteverket (se skrivelse dnr 8930-01/120) gjort en tolkning av vissa grundläggande mervärdesskatterättsliga principer, tillämpliga för såväl den svenska mervärdesskattelagen som för motsvarande EG-lagstiftning. Riksskatteverket har som underlag för sitt ställningstagande analyserat rättsfall från både Regeringsrätten och EG-domstolen. En begravningsfirma kan dock självfallet begära domstolsprövning av Riksskatteverkets slutsatser i ett konkret skatteärende. I nuläget finner jag inte skäl att vidta någon lagstiftningsåtgärd med anledning av den ställda frågan.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.