Till innehåll på sidan

Merkostnadsersättning till assistansanordnare

Skriftlig fråga 2019/20:1948 av Pia Steensland (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-08-13
Överlämnad
2020-08-14
Anmäld
2020-08-20
Svarsdatum
2020-08-28
Sista svarsdatum
2020-08-28
Besvarad
2020-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Regeringen har genom förordning (2020:193) gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.

Enligt förordningen ska merkostnadsersättningen omfatta verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Kommuners och regioners ansökan om bidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 31 augusti respektive den 30 november 2020.

Glädjande nog lämnade socialminister Lena Hallengren före sommaren beskedet, dels till undertecknad vid fråga under ett möte i Socialutskottet, dels i en intervju med Assistanskoll den 15 maj, att även privata anordnare av personlig assistans skulle omfattas av det aktuella statsbidraget för merkostnadsersättningen. Då stödet ska sökas av kommunerna och regionerna hänvisade socialministern till att de privata utövarna skulle vända sig till assistansanvändarens hemkommun för att få tillgång till merkostnadsersättningen.

Dessvärre har det kommit till min kännedom att det från kommunalt håll nu lämnas besked till privata assistansanordnare att de inte har möjlighet att söka det aktuella stödet för merkostnadsersättningen via kommunerna.

Troligtvis är det följande reglering i förordningen som hindrar regeringens intention att privata assistansutövare ska omfattas av det aktuella stödet: ”Statsbidrag får även lämnas till regioner och kommuner för merkostnader då skötseln av en kommunal angelägenhet överlämnats till en juridisk person eller enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) och som avser sådant som bidrag kan lämnas för enligt denna förordning.”

Merparten av assistansanvändarna får ersättning via Försäkringskassan, medan en minoritet (assistansanvändare med mindre än 20 timmars grundläggande behov per vecka) får ersättning via kommunerna. Den absoluta merparten av assistansutövande sker i privat regi (ca 70 procent av alla assistansanvändare väljer en annan utförare än kommunen). Men oavsett om ersättningen för assistansen ges via Försäkringskassan eller kommunen arbetar samtliga anordnare på uppdrag av den enskilde assistansanvändaren. Personlig assistans faller med andra ord utanför definitionen av en kommunal angelägenhet som överlämnats till en juridisk person eller enskild individ och därmed även utanför villkoret för ansökan av det aktuella stödet.

För en redan ekonomiskt pressad bransch, med många små aktörer, kan ett uteblivet stöd för merkostnaderna kopplat till covid-19 få förödande konsekvenser. Under flera år har ökningstakten för den statliga schablonen för assistansersättningen understigit kollektivavtalade löneökningar samt allmänna kostnadsökningar i samhället. Att ställas utanför merkostnadsersättningen för kostnader relaterade till covid-19 skulle medföra ytterligare påfrestning för assistansanordnarna och därmed i förlängningen riskera kvaliteten och långsiktigheten för deras uppdragsgivare, assistansanvändarna.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur avser ministern och regeringen att i enlighet med tidigare löfte säkerställa att även privata anordnare av personlig assistans kommer att omfattas av merkostnadsersättningen för kostnader relaterade till covid-19?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1948 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)S2020/

06374/SOF

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1948 av Pia Steensland (KD)
Merkostnadsersättning till assistansanordnare

Pia Steensland har frågat mig hur jag avser att i enlighet med tidigare löfte säkerställa att även privata anordnare av personlig assistans kommer att omfattas av merkostnadsersättningen för kostnader relaterade till covid-19.

Pia Steensland hänvisar till regleringen av statsbidraget för merkostnadsersättningen till kommuner och regioner. Det är kommunerna i detta fall som, utifrån anvisningar från Socialstyrelsen, avgör vilka verksamheter inom den egna kommunen som får ersättning. Jag har dock uppmärksammat frågan.

Regeringens uppdrag är att tillsammans med statliga myndigheter ta nödvändiga initiativ för att minska smittspridning och skydda riskgrupper. Det gör vi och kommer att fortsätta att göra utifrån de behov som uppkommer.

Stockholm den 26 augusti 2020

Lena Hallengren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.