Medlingsinstitutets lönestatistik

Skriftlig fråga 2015/16:1116 av Ali Esbati (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-14
Överlämnad
2016-04-15
Anmäld
2016-04-19
Svarsdatum
2016-04-27
Sista svarsdatum
2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

För att den svenska lönebildningsmodellen med starka och självständiga partsorganisationer ska fungera väl krävs bland annat lönestatistik av god kvalitet. De i skrivande stund pågående avtalsförhandlingarna mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och fackförbundet Kommunal har aktualiserat ett problemområde i det avseendet.

Parterna har olika uppfattningar om löneutvecklingen för kvinnor respektive män inom kommuner och landsting. Medan SKL hänvisar till Medlingsinstitutets lönestatistik för att säga att det inte finns systematiska skillnader i utvecklingen för kvinnor respektive män, menar de fackliga organisationerna att en sådan skillnad existerar, på LO-området.

Problemet uppstår, enligt fackliga företrädare, på grund av att löneutvecklingen för arbetare och tjänstemän inte särredovisas i Medlingsinstitutets lönestatistik för offentlig sektor. Detta gör det svårare att följa upp systematiska skillnader och riskerar samtidigt att leda till att grupper med lägre löner missgynnas i förhållande till det så kallade märket inom det statliga och kommunala området. Det råder oklarhet och delade meningar om varför det ser ut på det sättet.

Detta är inte en tillfredsställande situation för den som önskar att lönebildningen bygger på god och användbar statistik och att parterna ska kunna ta sitt ansvar för att motverka systematiska löneskillnader mellan könen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

 

Avser ministern att ta några initiativ för att Medlingsinstitutets lönestatistik för offentlig sektor ska delas upp mellan arbetar- och tjänstemannagrupper?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1116 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/00872/ARM

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1116 av Ali Esbati (V) Medlingsinstitutets lönestatistik

Ali Esbati har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att Medlingsinstitutets lönestatistik för offentlig sektor ska delas upp mellan arbetar- och tjänstemannagrupper.

Analys av löneskillnaden mellan kvinnor och män har varit en viktig del av Medlingsinstitutets verksamhet ända sedan myndigheten inrättades. Varje år presenterar Medlingsinstitutet en särskild rapport med analys av den officiella statistiken. Medlingsinstitutet har detta uppdrag därför att lönebildningen ska bygga på statistik av god kvalitet.

Parternas ansvar för lönebildningen är en grundpelare i den svenska modellen. Just nu pågår en omfattande avtalsrörelse där nästan 500 kollektivavtal förhandlas och där frågan om kvinnors och mäns löner är central. Avtalen i kommun- och landstingssektorn omfattar över en miljon arbetstagare i en mängd olika yrken.

Medlingsinstitutet för löpande diskussion med arbetsmarknadens parter om hur myndighetens lönestatistik kan utvecklas. Medlingsinstitutet har bjudit in parterna till en hearing om statistikfrågor i maj månad.

Stockholm den 27 april 2016

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.